Podatnicy bardzo często mają wątpliwości czym dokładnie jest przychód, jakie są zasady ewidencjonowania przychodów w KPiR oraz w którym momencie powstaje przychód. Mianem przychodu z działalności gospodarczej określa się kwoty należne, również te, które nie zostały faktycznie otrzymane.

Data powstania przychodu

Za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury. Nie może być to jednak później niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  • wydano rzecz lub zbyto prawo majątkowe
  • wykonano usługę
  • częściowo wykonano usługę, jeśli ta część podlega wg umowy zapłacie
  • otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia.

W sytuacji, gdy faktura nie została wystawiona w terminie, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona.

Za datę powstania przychodu uważa się termin płatności wskazany w fakturze, w przypadku:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego
  • usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych (wyjątkiem są usługi opłacane poprzez żetony lub karty)
  • usług rozprowadzania wody, ścieków oraz wywozu odpadów.

Jeżeli termin nie jest określony w fakturze, wtedy za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Przychody z umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku dotyczące działalności gospodarczej, powstają w dniu, w którym należności stają się wymagalne.

Zasady ewidencjonowania przychodów

W księdze przychodów i rozchodów wpisów dokonuje się w określonych kolumnach. Po stronie przychodów w kolumnie 7 dokonuje się ewidencji wartości sprzedanych towarów i usług. W kolumnie 8 wpisuje się pozostałe przychody, a w kolumnie 9 łączną kwotę przychodów z kolumn 7 i 8. Pozostałe przychody wpisywane w kolumnie 8 mogą być na przykład przychodem z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych lub wynagrodzenia płatnika.

Bardzo często podatnik, który otrzymuje zaliczkę na poczet dostawy towarów, ma wątpliwości, czy wykazać to jako przychód. Należy pamiętać, że pobrane zaliczki od towarów i usług nie są uważane za przychód podatnika. W tym przypadku przychód powstaje dopiero wtedy, gdy usługa zostanie całkowicie wykonana.