Podatkowa księga przychodów i rozchodów to bardzo popularna forma prowadzenia ewidencji. W odróżnieniu od ksiąg rachunkowych, stanowiących pełną księgowość, KPiR prowadzona jest w formie uproszczonej. Przeczytaj i dowiedz się, jakich formalności musisz dopełnić, aby ją założyć!

Do czego służy KPiR?

Księgę przychodów i rozchodów prowadzi się w celach podatkowych. W KPiR wykazuje się wszelkie przychody z działalności oraz związane z nimi koszty uzyskania przychodu. Na koniec danego okresu należy podsumować osiągnięte przychody i koszty. Otrzymana różnica między jedną a drugą wielkością stanowi podstawę podatku dochodowego. W celu wyliczenia podatku należy uwzględnić opłacone w danym okresie składki ZUS. Ewidencję można prowadzić zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Kto ma obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają:

  • osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność;
  • spółki cywilne, jawne osób fizycznych;
  • spółki partnerskie;

pod warunkiem, że przychody z ich sprzedaży w roku ubiegłym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki wg. średniego kursu NBP z dnia 1 października w roku poprzednim oraz:

  • rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne nie zatrudniając przy tym pracowników, jeśli łączny przychód z tej działalności nie przekracza 10000 zł w roku podatkowym;

a także:

  • armatorzy zdefiniowani na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
  • osoby wykonujące działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
  • osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego.
  • osoby zajmujące się działami produkcji rolnej jeśli zgłoszą chęć prowadzenia księgi

Formalności związane z założeniem KPiR

Podatnicy mający obowiązek prowadzenia KPiR muszą założyć ją na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Fakt założenia KPiR w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dotyczy to zarówno nowych przedsiębiorców jak i tych, którzy w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym bądź ksiąg rachunkowych. W przypadku spółek zawiadomienie muszą złożyć wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania każdego z nich.