Firma, która nie reguluje zobowiązań, musi mieć na względzie to, iż kontrahent może skierować sprawę do sądu. W sytuacji, gdy pomimo wydanego tytułu egzekucyjnego, przedsiębiorstwo nie spłaci długu, wierzyciel ma prawo dochodzić należności za pośrednictwem komornika. Komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem mogą być także towary, stanowiące własność dłużnika. To właśnie z nich wierzyciel może dochodzić zaspokojenia należności. Jednak jak w takiej sytuacji dłużnik powinien ująć w KPiR towary zajęte przez komornika?

Towary - ujęcie w KPiR i spisie z natury

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, za towary handlowe uważa się wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym.

Jak stanowi powyższe rozporządzenie zakup towarów handlowych należy ewidencjonować w księdze podatkowej w kolumnie 10.

Towary ujmuje się w kosztach podatkowych z chwilą ich zakupu. Ponadto wykazuje się je w spisie z natury, który także wpisuje się do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ważne!
Spis z natury należy sporządzić nie później  niż na dzień 1 stycznia oraz na koniec każdego roku podatkowego. Powinien on obejmować:

  • towary handlowe, które są własnością podatnika, nawet jeśli na dzień dokonywania spisu znajdują się poza jego zakładem,

  • towary obce, które na dzień sporządzenia spisu znajdują się na terenie zakładu podatnika.

Jak ująć towary zajęte przez komornika?

W sytuacji, gdy komornik dokonał zajęcia towarów, podatnik nie musi dokonywać żadnych zmian w sposobie ewidencjonowania w księdze przychodów i rozchodów. Oznacza to, że mimo zajęcia towarów przez komornika, nadal są one wykazywane z kolumnie 10 KPiR.

Towary te będą także ujmowane w spisie z natury, sporządzanym na koniec roku podatkowego.

Towary zajęte przez komornika - wyznaczanie wartości

Komornik może dokonać sprzedaży zajętych towarów w trybie licytacji. Wówczas minimalna cena sprzedaży, ustalona podczas pierwszej licytacji, wynosi ¾ wartości szacunkowej. Cena w trakcie drugiej licytacji to ½ wartości szacunkowej. Towary zajęte przez komornika mogą zostać sprzedane również poza licytacją, sprzedając je innemu podmiotowi, który prowadzi obrót tego typu przedmiotami. W takiej sytuacji sprzedaż przeprowadzana jest po cenach hurtowych, a gdy nie zostały one ustalone, to wartość szacuje się po cenach o 25% niższych od wartości szacunkowej danego przedmiotu.

Sprzedaż towarów objętych egzekucją komorniczą

Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, wówczas komornik wystawia fakturę z danymi podatnika i opodatkowuje ją według właściwej dla danego towaru stawki podatku VAT. Faktura ta powinna zawierać wszystkie niezbędne dane oraz nazwę i adres organu egzekucyjnego, który dokonuje sprzedaży.

Z kolei podatnik, czyli dłużnik, wykazuje z tego tytułu przychód w KPiR na podstawie otrzymanej faktury. Przy czym kwota pozyskana ze sprzedaży przejmowana jest przez komornika na poczet egzekwowanych długów.

Podsumowując, zajęcie towarów przez komornika nie wiąże się ze zmianą ich przeznaczenia. Bowiem w dalszym ciągu towary te są przeznaczone do odsprzedaży, a co za tym idzie, mają umożliwić uzyskanie przychodu z ich odsprzedaży. Tym samym towary w dalszym ciągu ujmowane są w kolumnie 10 KPiR. Dodatkowo do momentu sprzedaży towarów stanowią one majątek firmowy dłużnika. W związku z tym, jeśli pozostają niesprzedane na ostatni dzień danego roku podatkowego, należy je ująć w spisie z natury.