Przedsiębiorcy przy sprzedaży swoich towarów i usług często korzystają z serwisów sprzedaży grupowej. Dzięki nim mogą przeciwdziałać brakowi klientów, tego typu serwisy dysponują bowiem ogromną bazą mailingową, czyli potencjalnych nabywców. Głównymi odbiorcami ofert umieszczanych na portalach sprzedaży grupowej są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy w związku z tym zakupy grupowe dokonywane przez osoby prywatne powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej? Sprawdźmy!

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Kwestia obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Niemniej jednak ustawodawca w zakresie ewidencji sprzedaży na rzecz osób prywatnych przewidział szereg zwolnień. Do najpopularniejszych należy zakwalifikować dwa zwolnienia omówione poniżej. Mianowicie, zwolnienie z kasy ze względu na sprzedaż wysyłkową oraz zwolnienie ze względu na formę zapłaty za wykonane usługi. Zwolnienia nie są istotne z punktu widzenia zakupów grupowych.

Zwolnienie z kasy dla sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej zostało uregulowane w punkcie 37 (nawiązując do par. 2 ust. 1) załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej. Jak wynika z jego treści, zwolnieniu z ewidencji na kasie podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru spełnia łącznie dwa warunki:

  • otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem),

  • z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zwolnienie z kasy dla usług ze względu na formę zapłaty

Również punkt kolejny tj. 38 załącznika (nawiązując do par. 2 ust. 1) do rozporządzenia w sprawie zwolnień od stosowania kas rejestrujących jasno wskazuje, iż zwolnieniu podlega również świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę:

  • otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

  • z prowadzonych  ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zakupy grupowe a kasa fiskalna - stanowisko organów skarbowych

Czy powyższe zwolnienia z kasy fiskalnej mają zastosowanie do sprzedaży odbywającej na rzecz osób prywatnych za pośrednictwem serwisów zakupów grupowych? Tak, pod warunkiem, że nie są to towary i usługi wskazane w par. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. W przepisie tym wskazano bowiem rodzaje działalności, które zwolnieniu z kas rejestrujących bezwzględnie nie podlegają, co oznacza, że te czynności oraz dostawy od pierwszej sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych muszą być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

Rodzaje tych działalności prezentuje poniższa ramka:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

- z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Powyższe stanowisko potwierdza także indywidualna interpretacja o sygn. IBPP3/443-544/14/LŻ z 28 sierpnia 2014 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzającą, iż “(...) należy uznać, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę – za które Wnioskodawca otrzymuje wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty lub banku klienta, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – spełnione zostają warunki konieczne do zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika.

W odniesieniu natomiast do wątpliwości (...) związanych z dokonywaniem płatności za pośrednictwem portali zakupowych, stwierdzić należy, że jeżeli faktycznie płatności dokonywane przez kontrahentów Wnioskodawcy, realizowane są na rachunek bankowy za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatność tzw. przelewu on-line, to uznać należy, że występuje sytuacja, o której ustawodawca stanowi w przywołanej powyżej poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Zatem w przypadku sprzedaży usług za pośrednictwem portali zakupów grupowych w sytuacji gdy zapłata następuję na rachunek bankowy Wnioskodawcy, analogicznie jak w przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdy z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczy – usługi korzystać będą ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika”.

Zakupy grupowe a zwolnienie z kasy rejestrującej - podsumowanie

Reasumując, podatnik dokonujący sprzedaży za pośrednictwem serwisów zakupów grupowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o ile nie dokonuje sprzedaży towarów lub usług wymienionych w par. 4 rozporządzenia, może korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej na podstawie punktu 37 oraz 38 do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Należy wówczas pamiętać, by płatność za zakupy grupowe odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, a także by z prowadzonych ewidencji wynikały dane dotyczące czynności/dostawy oraz w przypadku sprzedaży wysyłkowej informacji, na czyją rzecz została wykonana.