Coraz większa grupa przedsiębiorców zobowiązana jest do posiadania kasy rejestrującej. Do tej grupy należą m.in. mechanicy samochodowi, kosmetyczki, prawnicy czy doradcy podatkowi. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, kiedy konieczna jest kasa fiskalna dla doradcy podatkowego!

Doradztwo podatkowe - czym jest?

Zgodnie ustawą o doradztwie podatkowym, a dokładniej art. 2 ust. 1, doradztwo podatkowe obejmuje takie czynności, jak:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Kasa fiskalna dla doradcy podatkowego a limit obrotu do 20 000 zł

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązek posiadania kasy fiskalnej bez względu na osiągany obrót mają doradcy podatkowi.

W praktyce bardzo często zdarza się, że w większości przypadków klientami doradców podatkowych są podmioty gospodarcze. W przypadku jednak świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych niezbędna będzie kasa fiskalna.

Ważne!

Nawet jednorazowe wykonanie usługi przez doradcę podatkowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie wiązało się z koniecznością posiadania kasy rejestrującej!

Przykład 1.

Doradca podatkowy w 2016 roku świadczył usługi wyłącznie dla podmiotów gospodarczych. Czy ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2017 roku?

Jeżeli doradca podatkowy świadczy usługi wyłącznie dla podmiotów gospodarczych (a nie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych) nie ma obowiązku posiadania kasy.

Kasa fiskalna dla doradcy podatkowego - czy w każdej sytuacji musi ją posiadać ?

Co do zasady, doradca podatkowy od 2015 roku niezależnie od osiąganego obrotu, liczby świadczonych usług czy sposobu zapłaty za usługi (jeżeli wykonywane są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności) zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej.

Jednak od powyższej zasady obowiązuje wyjątek. Zgodnie z pozycją 35 załącznika do ww. rozporządzenia czynnością zwolnioną z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali. Zatem jedyną sytuacją kiedy usługi świadczone przez doradców podatkowych mogą być zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, jest sprzedaż tych usług przez doradcę na rzecz jego pracownika.

Kasa fiskalna dla doradcy podatkowego - ulga na zakup

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mogą starać się o zwrot wydatków poniesionych na jej zakup, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przepisy wskazują, że podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby doradcy podatkowi, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej, mogli skorzystać z ulgi na jej zakup, muszą spełnić również określone warunki, które zostały zawarte w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej. Należą do nich:

  • zgłoszenie pisemnie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego liczby kas oraz adresu ich używania (zgłoszenie musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży),

  • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży nie później niż w obowiązujących podatnika terminach,

  • posiadanie dowodu zapłaty za kasę fiskalną,

  • po fiskalizacji kasy, zgłoszenie tego faktu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 7 dni od fiskalizacji.

Reasumując, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, doradcy podatkowi, jeżeli świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązani są od pierwszej sprzedaży posiadać kasę fiskalną. Nie ma znaczenia, czy przekraczają oni limit obrotu do 20 000 zł, czy też nie.