Nabywając środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia ich amortyzacji w koszty, po spełnieniu odpowiednich wymogów. Często wykorzystywaną metodą amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Część przedsiębiorców ma również możliwość skorzystania amortyzacji jednorazowej w ramach ulgi de minimis. Sprawdź, na czym polega różnica między amortyzacją jednorazową a amortyzacją jednorazową w ramach pomocy de minimis? Aby dokonać amortyzacji zakupiony składnik majątku powinien spełniać 5 wymogów:

 • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • zostać nabytym lub wytworzonym we własnym zakresie,
 • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
 • być wykorzystywanym w działalności przez okres dłuższy niż rok,
 • być używany w działalności lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, bądź leasingu.

Amortyzacja jednorazowa niskocennych środków trwałych

Jeżeli wartość nabytego składnika majątku nie przekracza 3500 zł (netto dla czynnych podatników, brutto dla zwolnionych z VAT) można dokonać jego amortyzacji jednorazowej bez konieczności dokonywania dodatkowych formalności. Wówczas cała wartość odpisu amortyzacyjnego zostanie ujęta w kosztach w miesiącu oddania danego składnika do używania bądź w miesiącu następnym. Ponadto, aby dokonać jednorazowej amortyzacji dany składnik majątku musi być sklasyfikowany do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli:

 • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 - urządzenia techniczne,
 • grupa 7 - środki transportu,
 • grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

W stosunku do składnika majątku poniżej wartości 3500 zł można również dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis

W przypadku, gdy wartość środka trwałego przekracza 3500 zł (netto dla czynnych podatników, brutto dla zwolnionych z VAT) podatnik ma możliwość skorzystania z amortyzacji jednorazowej, ale w ramach pomocy de minimis.

Uwaga! Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może być zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT w ramach tej ulgi przedsiębiorca może dokonać odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych), które zostały w danym roku podatkowym wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wartości nieprzekraczającej 50 000 euro sumy odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oraz małych podatników.

Ważne! Za małego podatnika uważa się podmiot, który nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 1 200 000 euro wartości przychodów ze sprzedaży.

Zatem należy mieć na uwadze, że amortyzacja jednorazowa z zastosowaniem ulgi de minimis jak również amortyzacja niskocennych środków trwałych nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Należy przede wszystkim spełnić wymagania uprawniające do dokonania odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w kosztach firmy.