Co do zasady sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych zobowiązuje podatnika do ewidencji na kasie fiskalnej. Czy dokonując eksport środków trwałych na rzecz osoby prywatnej również powstaje obowiązek posiadania kasy? Co do zasady tak. W tym przypadku ustawodawca przewidział jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej po spełnieniu określonych warunków.

Definicja sprzedaży a eksport środków trwałych

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, jako sprzedaż definiuje się odpłatną dostawę towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towaru. Pod pojęciem towaru, zgodnie z przepisami ustawy VAT, należy rozumieć wszystkie rzeczy ruchome, postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT (wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej) oraz grunty.

W związku z powyższym eksport towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych z całą pewnością podlega obowiązkowi ujęcia sprzedaży na kasie fiskalnej. Natomiast w przypadku kiedy przedmiotem eksportu jest środek trwały, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia z ewidencjonowania, o których mowa poniżej.

Eksport środków trwałych a zwolnienie z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

W przypadku niektórych towarów (wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień) ustawodawca przewidział jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej. Na liście towarów objętych zwolnieniem znajdują się m. in. towary uznawane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym za środki trwałe lub wartości niematerialne lub prawne.

Warunek skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Aby móc skorzystać ze zwolnienia dotyczącego dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, podatnik musi spełnić jeden warunek - eksport środków trwałych powinien być w całości udokumentowany fakturą.

Brak faktury a możliwość skorzystania ze zwolnienia

Jeśli wystawienie faktury jest niemożliwe, jednocześnie co do zasady niemożliwe jest skorzystanie ze zwolnienia dotyczącego dostawy towarów i świadczenia usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poz. 49 załącznika do rozporządzenia). W rozporządzeniu w sprawie zwolnień ustawodawca wykazał jednak inną pozycję, która może stanowić alternatywę zwolnienia dla eksportu środków trwałych. Otóż w poz.37 załącznika do ww. rozporządzenia, ustawodawca zwalnia z ewidencji na kasie fiskalnej również dostawę towarów w systemie wysyłkowym. Jednak aby skorzystać ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej zapłata za towar w pełnej wysokości powinna być dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z dowodów zapłaty powinno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczy oraz na czyją rzecz dostawa została dokonana.