Leasing to jeden z najczęściej wybieranych sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej. Wiąże się on z wieloma zaletami i pozwala zoptymalizować politykę finansową w przedsiębiorstwie. Jeszcze przed podpisaniem umowy należy jednak pamiętać o aspektach podatkowych związanych z korzystaniem z leasingu. Leasing a podatki, czyli co warto wiedzieć.

Leasing a podatki — jakie są skutki zawarcia umowy leasingowej?

Leasing to umowa regulowana przez ustawę Kodeks cywilny. Zakłada ona, że podmiot finansujący (leasingodawca) udostępnia korzystającemu (leasingobiorcy) np. samochód osobowy na czas określony w umowie. Leasingobiorca jest z tego powodu zobligowany do ponoszenia kosztów w postaci m.in.:

  • rat leasingowych złożonych z części kapitałowej i odsetkowej,
  • dodatkowych opłat, w tym np. kosztu wykupu oraz opłaty wstępnej (inicjalnej),
  • nakładów na bieżącą eksploatację auta, przez co rozumie się np. wydatki na zakup paliwa czy usługi serwisowe.

Leasing a podatki — o czym powinien pamiętać przedsiębiorca?

Koszty ponoszone przez przedsiębiorcę wywołują skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego CIT lub PIT oraz podatku VAT. Co to oznacza?

Raty leasingowe i opłaty dodatkowe jako KUP (koszty uzyskania przychodów) w podatku dochodowym

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ostatnich latach jest maksymalny limit wydatków z tytułu leasingu. Wynosi on obecnie 225 tys. zł (dla aut elektrycznych) oraz 150 tys. zł (w przypadku pozostałych pojazdów). Próg ten odnosi się do rat leasingowych w części kapitałowej oraz takich dodatkowych kosztów jak między innymi opłata inicjalna.

Powyższe limity obowiązują w sytuacji, gdy leasingobiorca nie jest czynnym podatnikiem VAT. W przeciwnym wypadku limit jest powiększony o wartość podatku (w większości jego stawka wynosi 23%), co daje łącznie 184 500 złotych brutto dla aut spalinowych oraz odpowiednio wyższą kwotę dla pojazdów elektrycznych.

Przykładowo, przy następujących założeniach:

  • wartość przedmiotu leasingu: 200 tys. zł.,
  • leasingobiorca jest zwolniony z podatku VAT,
  • limit wydatków na pojazd spalinowy: 150 tys. zł,
  • wysokość opłaty inicjalnej: 20 tys. zł,

przedsiębiorca może zaliczyć jedynie 15 tys. opłaty wstępnej w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że jeśli łączne szacunkowe koszty przekraczają dany limit, raty oraz pozostałe opłaty należy zaliczania do KUP w części proporcjonalnej. Błędnym działaniem w takiej sytuacji jest naliczanie 100% wartości opłat, a po przekroczeniu ustawowego limitu niewrzucanie wydatków w KUP.

Co ważne, do opłaty z tytułu wykupu limit 150 tys. zł lub 225 tys. zł jest ustalany oddzielnie. W takiej sytuacji limit drogiego auta także może być opłacalny podatkowo, szczególnie w sytuacji, gdy wartość wykupu jest wysoka.

Opłaty eksploatacyjne

Jeśli chodzi o koszty utrzymania pojazdu wykorzystywanego zarówno na cele prywatne, jak i firmowe, to leasingobiorca może odliczyć na poczet kosztów podatkowych jedynie 75% wydatków oraz 50% VAT. Odliczanie 100% podatku naliczonego VAT od kosztów eksploatacji auta osobowego jest możliwe, ale wymaga prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu

Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku pojazdów ciężarowych.

Leasing finansowy a VAT

Podczas kalkulacji podatków trzeba pamiętać, że leasing finansowy jest traktowany w świetle VAT jako dostawa towaru. W związku z tym konieczne jest opłacenie całego podatku VAT jeszcze na początku trwania umowy.