Prowadzenie działalności gospodarczej to sztuka stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Przeszkody natury biznesowej (rywalizacja w branży, budowanie solidnego wizerunku itd.) to element ważny, ale nie jedyny. Konieczne jest także prawidłowe rozliczanie podatków.

Dlaczego podatki są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej?

Podatki są definiowane jako świadczenia o charakterze:

 • bezzwrotnym,
 • nieodpłatnym,
 • powszechnym,
 • pieniężnym,
 • przymusowym.

Są one pobierane przez organy administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz samorządowym.

Podatki stanowią — obok składek społecznych ZUS — najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Świadczenia z tego tytułu pozwalają na realizację zadań istotnych z punktu widzenia rządu. Funkcjonowanie oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji — wszystko to jest możliwe właśnie dzięki podatkom. To właśnie dlatego organy publiczne przywiązują dużą wagę do tego, czy przedsiębiorcy prawidłowo ustalają wysokość podatku i terminowo regulują zobowiązania z tego tytułu.

Działalność gospodarcza a podatki

Rodzaj podatków, jakie musi płacić właściciel biznesu, może się różnić w zależności od formy przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonych działań. Zasadniczo jednak najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy są:

 • podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest obliczany — jak sama nazwa wskazuje — na podstawie wypracowanych przez firmę dochodów, tj. przychodów pomniejszonych o koszty. To właśnie dlatego podczas kontroli podatkowej organy państwowe skupiają się przede wszystkim na weryfikacji tego, czy koszty działalności zostały ujęte w prawidłowy sposób.

Do podatków dochodowych należy:

 • PIT — w formie progresywnej skali podatkowej (stawki: 17% oraz 32%) lub podatku liniowego. PIT obejmuje osoby fizyczne prowadzące przedsiębiorstwo np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • CIT — podatek dochodowy na poziomie 19% (w przypadku małych podatników przysługuje preferencyjna stawka 9%). CIT odnosi się do osób prawnych, w tym np. spółki z o.o.

Podatek przychodowy

Alternatywą dla podatku dochodowego jest zobowiązanie naliczane na podstawie przychodów. Takie rozwiązanie jest określane jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z tego wariantu mogą skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości dwóch milionów euro w złotych.

Podatek od towarów i usług

Ważnym rodzajem podatku jest także VAT. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje wskutek dokonania odpłatnej dostawy towaru/usługi na terenie kraju bądź transakcji (zarówno na terenie UE, jak i z krajami trzecimi). Stawki VAT wynoszą: 23%, 8%, 5% oraz 0%.

Pozostałe podatki

Podatki dochodowe oraz VAT to ważne, ale nie jedyne rodzaje zobowiązań publicznoprawnych, do których regulowania zobowiązany jest przedsiębiorca. Oprócz tego podczas prowadzenia biznesu może powstać obowiązek podatkowy np. w odniesieniu do:

 • czynności cywilnoprawnych — opłacenie podatku jest konieczne na przykład podczas zawierania umowy spółki czy umowy pożyczki,
 • środków transportu — w przypadku posiadania samochodów ciężarowych, tj. o DMC powyżej 3,5 t. Podatek transportowy to nieodłączny element m.in. w działalności przedsiębiorstw przewozowych.