Zawarłem umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu jest samochód osobowy, którego wartość przekracza 20.000 euro. Do rat leasingowych doliczane jest dobrowolne ubezpieczenie pojazdu AC. Czy w takiej sytuacji ubezpieczenie AC samochodu w leasingu w kosztach ujmować w pełnej wysokości czy należy stosować proporcję?

Michał, Zamość

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 47 ustawy o PIT: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Należy mieć na uwadze, że przepis ten odnosi się głównie do dobrowolnych składek na ubezpieczenie AC.

Jednak przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy to leasingodawca zawiera umowę ubezpieczenia i koszt tego ubezpieczenia dolicza do raty leasingowej.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych, jeśli ubezpieczenie AC wliczone jest w ratę leasingową, to podatnik może ująć w kosztach podatkowych całą wartość raty leasingowej, łącznie ze składką na ubezpieczenie AC samochodu. Nie ma tutaj zastosowania limit 20.000 euro.

Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 marca 2016 r., nr ITPB3/4510-709/15-3/JG, w której czytamy:

"(...) skoro (jak wynika z wniosku) umowa ubezpieczenia samochodu, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego została zawarta z firmą ubezpieczeniową przez finansującego (leasingodawcę), a wartość tego ubezpieczenia jest jedynie jednym z elementów kalkulacji wysokości rat leasingowych, które Wnioskodawca zobowiązany jest spłacać, to w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, jeżeli w istocie umowa leasingu operacyjnego, o której mowa we wniosku spełnia wszystkie wymogi określone w cyt. art. 23b ww. ustawy, to Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej całą wartość rat leasingowych, w których wliczona została również wartość ubezpieczenia przedmiotu leasingu."