Rok 2019 będzie kolejnym rokiem wielu zmian w ustawach podatkowych i nie tylko. Wiele czekających spraw zostanie uporządkowanych. W innych przypadkach dojdą nowe uregulowania. A w jeszcze innych sytuacjach zostaną zniesione bardziej uciążliwe przepisy. Dobrze, aby w tej zmieniającej się, co roku materii każdy podatnik mógł znaleźć korzystne rozwiązanie swojego problemu podatkowego. Co zatem przyniesie nowa ordynacja podatkowa, o tym szerzej w artykule!

Przedawnienia podatkowe a nowa Ordynacja podatkowa

Nowa ordynacja podatkowa będąca w fazie projektu zakłada, iż doręczenie decyzji wymiarowej organu podatkowego pierwszej instancji nie wywoła żadnych skutków prawnych (przedawnienie wymiaru) po upływie:

 1. 3 lat albo
 2. 5 lat – w przypadku:
  1. podatku od towarów i usług,
  2. podatku akcyzowego,
  3. specjalnego podatku węglowodorowego,
  4. podatku od wydobycia niektórych kopalin,
  5. podatku dochodowego od osób prawnych,
  6. podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ten został obliczony w zeznaniu rocznym złożonym w terminie przewidzianym dla zeznań dotyczących dochodów opodatkowanych skalą podatkową bądź dochodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, wyłącznie od przychodów ze źródeł takich jak stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście czy odpłatne zbycie nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa wieczystego użytkowania gruntów czy innych rzeczy
  7. podatków innych niż wskazanych w lit. a)-f), jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego lub w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do dokonania wymiaru,
  8. decyzji o odpowiedzialności płatnika.

Pewnym mankamentem będzie natomiast fakt, iż po upłynięciu terminu przedawnienia wymiaru rozpocznie się bieg terminu przedawnienia poboru. Będzie to skutkować tym, że, pomimo, iż doręczenie decyzji wymiarowej po ww. okresach nie będzie wywoływało żadnych skutków prawnych, mimo to urząd będzie mógł nadal dochodzić zobowiązania podatkowego z uwagi na kolejny 5-letni termin przedawnienia poboru podatku.

Nowa Ordynacja podatkowa wprowadzi ulgi w spłacie podatku

Podatnik może złożyć umotywowany wniosek do urzędu skarbowego w zakresie skorzystania z ulgi w spłacie podatków w:

 1. odroczeniu terminu płatności podatków,
 2. rozłożeniu na raty podatków,
 3. umorzeniu w całości lub w części podatków,
 4. zwolnieniu płatnika z obowiązku pobrania podatków,
 5. ograniczeniu poboru zaliczek,
 6. umorzeniu w całości lub części opłaty prolongacyjnej.

Nowa ordynacja podatkowa zgodnie z art. 226 § 1 zakłada, iż organ podatkowy może z urzędu umarzać podatki, w przypadkach, w których:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
 2. kwota zaległości podatkowej nie przekracza 50 zł,
 3. kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w całości, umorzenie dotyczy części jaka nie została zaspokojona w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości,
 4. zobowiązany zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5.000 zł, i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, bądź istnieją spadkobiercy, ale zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty postępowania w sprawie przekroczą kwotę uzyskanego podatku,
 5. kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w całości, umorzenie dotyczy części, w jakiej kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona, gdyż została ograniczona do wartości stanu czynnego spadku bądź w wyniku zastosowania proporcjonalnej spłaty długów spadkowych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe

Umowa podatkowa - jak będzie ją regulowała nowa ordynacja podatkowa?

Nowa ordynacja podatkowa zgodnie z art. 380 § 1 zakłada, iż organ podatkowy i podatnik mogą podpisać tzw. umowę podatkową, która może zostać zawarta na wniosek jednej ze stron. Realizacja tej umowy polega przede wszystkim na obopólnych ustępstwach i ustaleniach, które jednak mogą się odbywać wyłączenie w granicach prawa. Umowa podatkowa może zadziałać w:

 1. przypadkach wystąpienia wątpliwości, co do stanu faktycznego w sprawie, w tym wtedy, gdy ich usunięcie w postępowaniu wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami niewspółmiernymi do rezultatu,
 2. w przedmiocie charakteru albo wartości transakcji, czynności lub zdarzenia,
 3. w przedmiocie zastosowania ulg w spłacie podatków, w szczególności rodzaju ulgi, którą należy zastosować, oraz sposobu jej zastosowania,
 4. co do poszczególnych zagadnień wynikających w toku postępowania podatkowego,
 5. gdy przepis szczególny tak stanowi.

Należy zaznaczyć, iż umowa podatkowa w kwestiach dotyczących bezpośrednio ustaleń wysokości wymiaru podatku.

Ponadto może wystąpić sytuacja, w której organ podatkowy zanim jeszcze zawrze z podatnikiem daną umowę, zdecyduje się zwrócić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w sprawie zasadności zawarcia tej umowy. Niewydanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej opinii w terminie 21 dni od dnia zwrócenia się o nią przez organ podatkowy uważa się za równoznaczne z opinią o zasadności zawarcia umowy podatkowej.

Nowa Ordynacja podatkowa a wsparcie informacyjne podatnika ze strony państwa

Nowa ordynacja podatkowa wyraźnie podkreśla zwiększenie zaangażowania organów podatkowych w kierunku podatnika. Urzędy będą zobowiązane do udzielania wsparcia podatnikowi w zakresie samodzielnego wykonywania obowiązków, jakie na nim spoczywają, ale także o dostępnych prawach przewidzianych dla niego. Podatnicy będą także mogli zorientować się w informacjach ogólnych. Powyższa pomoc będzie udzielona poprzez informację przez telefon (Krajowa informacja Skarbowa i Celna), wydawanie interpretacji indywidualnych i ogólnych (tak jak dotąd), ogólnych objaśnień i komunikatów Ministerstwa Finansów oraz opinii zabezpieczających.

Podatnik będzie mógł otrzymać ww. informacje drogą telefoniczną, elektroniczną, wysyłając zapytania w formie pisma (wniosek o wydanie interpretacji) lub też odwiedzając siedzibę urzędu skarbowego.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Nowa Ordynacja podatkowa, czyli jakie zmiany szykują się w 2019 r.