Zwolnienie z podatku VAT powoduje, że podatnik nie rozlicza się z tego podatku. Jednakże, to że podatnik korzystania ze zwolnienia podmiotowego czy przedmiotowego, ma obowiązek rozliczenie VAT-u z tytułu nabycia importu usług. Po rozpoznaniu importu usług u nievatowców należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT od tej transakcji. W momencie zakupu usług od kontrahentów unijnych, jak i poza unijnych, nabywca ma obowiązek rozpoznać import usług oraz rozliczyć podatek VAT. Ważne w takiej transakcji jest miejsce świadczenia usług, które należy określić zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Jest nim miejsce, w którym to nabywca usługi posiada siedzibę bądź stałe miejsce prowadzenia tej działalności, a gdy takowych nie ma - miejsce zamieszkania.

Import usług nievatowców

Po zakupieniu usługi od kontrahenta zidentyfikowanej jako import usług nievatowców, w pierwszej kolejności należy określić moment powstania obowiązku podatkowego. Ten co do zasady powstaje z chwilą wykonania usługi, bądź w dniu zapłaty, jeżeli nastąpiła wcześniej. Następnie należy kwotę otrzymanej faktury przeliczyć na polskie złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Konieczne jest także określenie prawidłowej stawki VAT. Ma tutaj zastosowanie taka stawka, która dotyczyłaby transakcji krajowej. Import usług nievatowców wykazuje się na deklaracji VAT-9M, którą składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy, o czym mówi art. 99 ust. 9 ustawy o VAT. O ile zwykle import usług jest neutralny podatkowo, tak w przypadku podatników zwolnionych brak jest związku tego wydatku z czynnościami opodatkowanymi. A co za tym idzie, prawo do odliczenia wykazanego podatku z tytułu importu usług nie przysługuje. Podatek ten, wykazany na wskazanej wyżej deklaracji VAT-9M, podlega wpłacie do urzędu  skarbowego. Przedsiębiorcy mają prawo zaliczenia zapłaconego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów. Podczas importu usług u nievatowców, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT, mają obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.