Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z ponoszeniem kosztów bieżących (operacyjnych) oraz regulowaniem zobowiązań publicznoprawnych. Do tych ostatnich należą między innymi składki z tytułu ZUS. Pełne obciążenia ZUS są dość wysokie, ale przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne rozwiązania w tym zakresie. Jaka jest wysokość małego ZUS w 2022 roku?

Dla kogo przeznaczony jest mały ZUS?

Do korzystania z preferencyjnego oskładkowania uprawnieni są przedsiębiorcy przez okres pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jednak nowy przedsiębiorca prowadził w ciągu ostatnich 60 miesięcy inną działalność gospodarczą, preferencyjne rozwiązanie już nie przysługuje. Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli początkujący przedsiębiorca wykonuje usługi biznesowe na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony w obecnym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Cel wprowadzenia takiego rozwiązania jest oczywisty: ułatwienie nowym przedsiębiorcom działalności na konkurencyjnym, dynamicznym rynku. Jak wiadomo, jedną z najpoważniejszych barier w rozwoju nowych firm jest przeszkoda finansowa. Brak odpowiedniego kapitału oraz konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych mogą przyczynić się do upadku młodego biznesu. Celem preferencyjnego ZUS-u jest zniwelowanie tego zagrożenia. 

Mały ZUS 2022 — jaka jest wysokość?

Opłaty z tytułu ZUS składają się z dwóch grup obciążeń, czyli składki zdrowotnej oraz ubezpieczeń społecznych. Składka zdrowotna — podobnie jak w przypadku pełnego ZUS — jest opłacana na podstawie wysokości osiągniętego w danym okresie dochodu.

Jeśli z kolei chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, to są one naliczane na podstawie 30% minimalnego ustawowego wynagrodzenia (3010 zł x 30% = 903 zł) i wynoszą:

  •  176,27 zł (ubezpieczenie emerytalne 19,52%),

  •  72,24 zł (ubezpieczenie rentowe 8,00%),

  •  15,08 zł (ubezpieczenie wypadkowe 1,67%),

  •  22,12 zł (dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45%).

Łączne składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą w przypadku małego ZUS 285,71 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć składkę zdrowotną liczoną jako 9% dochodu. Ogółem, obciążenia z tego tytułu nie są zbyt wysokie w porównaniu z pełnym ZUS-em. W tym ostatnim przypadku składki społeczne to aż 1211,28 zł miesięcznie (po uwzględnieniu składek na Fundusz Pracy).

Kiedy należy opłacać składki z tytułu małego ZUS?

Terminy dla przedsiębiorców opłacających tzw. mały ZUS są takie same jak w przypadku pełnych obciążeń składkowych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, osoby prowadzące działalność biznesową są zobowiązani do uiszczania zobowiązań składkowych w preferencyjnej wysokości w terminie do:

  • 5. dnia następnego miesiąca — termin ten dotyczy jednostek budżetowych oraz samorządowych,

  • 15. dnia następnego miesiąca — dla tych spośród płatników, których przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną. Do grupy tej zalicza się między innymi spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • 20. dnia następnego miesiąca — w przypadku podmiotów, które nie są osobami prawnymi. Rozumie się przez to m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.