Rok 2016 przyniósł nowe ulgi i preferencje w podatku dochodowym. Zmiany te adresowane są przede wszystkim do pracujących rodziców oraz pracodawców ponoszących wydatki dotyczące tworzenia przyzakładowych żłobków i przedszkoli, a także dotyczą opodatkowania sprzedaży, tzw. domowej żywności. Więcej informacji na temat ulg i preferencji przestawiamy poniżej.

Opodatkowanie sprzedaży domowej żywności 

Opodatkowanie sprzedaży żywności przetworzonej przez rolników we własnym gospodarstwie zostało uregulowane ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 kwietnia 2015 roku.

Ważne!

Od 1 stycznia 2016 roku podatnicy dokonujący sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, które zostały wytworzone samodzielnie w domu, nie muszą zakładać działalności gospodarczej, by móc dokonywać sprzedaży tych produktów. Natomiast osiągane z tego tytułu przychody zalicza się do przychodów z tzw. “innych źródeł”. Pod warunkiem, że nie są opodatkowane podatkiem akcyzowym i nie zostały uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Należy jednak mieć na względzie, że aby móc dokonywać sprzedaży domowej żywności bez zakładania działalności gospodarczej, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • sprzedaż musi być dokonywana bezpośrednio do konsumentów. Oznacza to, że sprzedaż domowej żywności nie może być wykonywana na rzecz przedsiębiorców, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • sprzedaż musi następować w miejscu przetworzenia produktów bądź na targowiskach, przy czym za targowiska uznaje się wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel;
 • do przetwarzania produktów nie mogą być zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też innej umowy o zbliżonym charakterze.

Ponadto, aby podatnik mógł skorzystać z ulg i preferencji w podatku dochodowym musi posiadać ewidencję sprzedaży. Ewidencja ta powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejnego wpisu,
 • datę uzyskania przychodu,
 • kwotę przychodu i przychód narastająco od początku roku.

Dzienne przychody należy ewidencjonować w dniu dokonania sprzedaży, zaś ewidencja musi być prowadzona odrębnie za każdy rok podatkowy.

Ulgi i preferencje - preferencyjna stawka ryczałtu dla rolników - 2% 

Nowe ulgi i preferencje w podatku dochodowym zostały skierowane również w stronę rolników, którzy zyskali możliwość opodatkowania przychodu nową, 2-procentową stawką.

Przychody osiągane z tzw. innych źródeł co do zasady polegają opodatkowaniu skalą podatkową. Jednak od 1 stycznia 2016 roku podatnik będzie mógł zastosować również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli rolnik zdecyduje się na opodatkowanie na postawie ryczałtu, musi powiadomić o tym właściwy urząd skarbowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Nieprzekraczalnym terminem, w którym należy tego dokonać, jest 20 stycznia danego roku podatkowego lub jeśli podatnik w trakcie roku rozpocznie uzyskiwanie takich przychodów - do dnia uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. Wszelkie terminy oraz odliczenia są bowiem takie same jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

Ważne!

Dla nowej grupy podatników, czyli rolników ryczałtowych osiągających przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę ryczałtu, w wysokości 2%. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży własnych produktów, prowadząc działalność gospodarczą, zobowiązani są płacić ryczałt według stawki 5,5%.

Dodatkowo rolnicy ryczałtowi nie muszą posiadać dokumentacji jaka przewidziana jest dla przedsiębiorców. Wystarczy, że będą prowadzić ewidencję sprzedaży, o której mowa powyżej.   

Warto również mieć na względzie, że jeśli przychód rolnika ze sprzedaży własnych produktów przekroczy 150 000 euro, to nie traci on prawa do opodatkowania tegoż przychodu za pomocą ryczałtu, jak dzieje się to w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Ulgi i preferencje w 2016 roku - to jeszcze nie koniec.

Ulgi i preferencje podatkowe dla przyzakładowych żłobków i przedszkoli

1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostały nowe preferencje w podatku dochodowym, dotyczące wydatków związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Ważne!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pdof oraz ustawy o pdop przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na utworzenie i funkcjonowanie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Jednak jeśli chodzi o koszty związane z ich funkcjonowaniem, wprowadzone zostało ograniczenie. Otóż pracodawca zaliczy do kosztów kwotę nie większą niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko pracownika w żłobku lub klubie dziecięcym i 200 zł miesięcznie na dziecko pracownika uczęszczające do przedszkola.

W myśl nowych regulacji, w kosztach uzyskania przychodów, z tytułu prowadzenia przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych wyodrębnia się trzy kategorie wydatków. Są to:

 • koszty ponoszone przez pracodawcę na utworzenie tych przyzakładowych placówek,
 • koszty związane z ich prowadzeniem,
 • koszty z tytułu dofinansowania pracownikowi wydatków związanych z zapewnieniem dziecku opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, uczęszczaniem dziecka do żłobka, klubu dziecięcego bądź przedszkola.

Przedsiębiorca musi jednak mieć na względzie, że aby móc zaliczyć powyższe wydatki do kosztów podatkowych, muszą one być pokrywane ze środków obrotowych firmy. Źródłem ich finansowania nie może być bowiem Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Koszty utworzenia i funkcjonowania przedszkoli i żłobków

Ze względu na fakt, iż ustawodawca ograniczył możliwość zaliczania w koszty podatkowe wydatków dotyczących żłobka, klubu dziecięcego czy przedszkola, koniecznie jest rozróżnienie, które z nich zalicza się do kosztów utworzenia, a które do kosztów funkcjonowania tych instytucji. Nowe ulgi i preferencje wymuszają poznanie definicji wspomnianych kosztów.

Zgodnie z ustawą do kosztów utworzenia żłobka, klubu dziecięcego bądź przedszkola zalicza się wydatki poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełnienia wymaganych warunków do utworzenia takiej placówki. W związku z tym do kosztów utworzenia przedszkola lub żłobka zalicza się:

 • koszty nabycia środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie, ich przebudowy, rozbudowy, modernizacji, rekonstrukcji oraz remontu,
 • koszty nabycia innych składników majątku,
 • koszty dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także  innych składników majątku, które poniesione zostały już po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.  

Natomiast do kosztów funkcjonowania żłobków i przedszkoli zalicza się wydatki na zapewnienie dzieciom opieki w placówkach, czyli na opiekunów pilnujących dzieci w czasie, gdy ich rodzice pracują.

Koszty dofinansowania pracownikowi opieki nad dzieckiem

Pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych dofinansowanie pracownikom wydatków związanych z:

 • zapewnieniem dziecku pracownika opieki sprawowanej przez opiekuna bądź uczęszczaniem tego dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego - jednak nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko;
 • uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola  - pracodawca może zaliczyć do kosztów podatkowych kwotę nie wyższą niż 200 zł miesięcznie na dziecko.

Z punktu widzenia pracownika powyższe świadczenia są przychodem. W związku z tym należy zakwalifikować je jako przychody ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym. Jednak nowe ulgi i preferencje wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku, sprawiły że świadczenia te zostały zwolnione z obowiązku opodatkowania ale tylko do limitów opisanych powyżej. W związku z tym pracownik nie zapłaci z tego tytułu podatku dochodowego o ile nie przekroczy wskazanych wartości.

Pracodawca musi jednak mieć na względzie, że aby zaliczyć koszty dofinansowania pracowników do kosztów podatkowych musi posiadać dokumentację poniesionych przez pracownika wydatków z tym związanych. Najlepiej, by przedsiębiorca posiadał oświadczenie pracownika w tym zakresie.

Nowe ulgi i preferencje w podatku dochodowym obejmą zatem tylko wybrane grupy podatników.