Działalność mieszana dotyczy jednoczesnego prowadzenia działalności podlegającej, jak i niepodlegającej odliczeniu podatku od towarów i usług.

Odliczenie VAT w sprzedaży mieszanej

Bazuje ona na tym, że każdy zakup powinien zostać zaklasyfikowany do właściwego modelu działalności, tzn. odrębnie do działalności podlegającej i niepodlegającej opodatkowaniu VAT. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik ma możliwość pomniejszenia sumy podatku należnego o tę część podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia sumy podatku należnego. Stawki odliczenia VAT ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, które umożliwiają obniżenia sumy podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym poprzez oba modele wykonywanej działalności. Współczynnik proporcji odliczenia VAT w danym roku podatkowym oblicza się w procentach w stosunku rocznym. Do odliczania sumy VAT naliczonego bierze się pod uwagę współczynnik proporcji ustalony na poziomie szacunkowym, według przewidywanego poziomu sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i niepodlegającej. Wysokość tego współczynnika wymaga natomiast zezwolenia naczelnika urzędu skarbowego w formie protokołu.