Każdy mieszkaniec ziemi musi pamiętać o właściwym korzystaniu ze środowiska jak i złóż naturalnych. Jest to nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek składania deklaracji o korzystaniu ze środowiska jak i uiszczania opłaty środowiskowej. Sprawdź, czy obowiązek uiszczania opłaty środowiskowej spoczywa również na Tobie!

opłata środowiskowaCzym jest ochrona środowiska?

Ustawa - Prawo ochrony środowiska definiuje pojęcie ochrony środowiska. Ochroną środowiska jest podejmowanie lub zaniechanie działań, które umożliwiają zachowanie lub przywracanie równowagi w przyrodzie. Dotyczy to w szczególności:

 • racjonalnego kształtowania środowiska jak i gospodarowania zasobami,
 • przeciwdziałania zanieczyszczeniom,
 • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Kiedy konieczna jest opłata środowiskowa?

Opłata środowiskowa powinna zostać uiszczona jeśli w prowadzonej działalności użytkowane są urządzenia, maszyny lub pojazdy emitujące szkodliwe substancje do środowiska. Zgodnie z ustawą opłata środowiskowa powinna być uiszczana w przypadku:  

 • wprowadzania pyłów lub gazów do powietrza,
 • wprowadzania ścieków do wód lub ziemi,
 • składowania odpadów,
 • poboru wód.

Opłata środowiskowa skierowana jest głównie do podmiotów wykonujących zawody medyczne w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej praktyki specjalistycznej.

Dodatkowo obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w ramach:

 • upraw rolnych,
 • ogrodnictwa,
 • warzywnictwa,
 • leśnictwa,
 • rybactwa śródlądowego,
 • chowu lub hodowli zwierząt.

Opłata środowiskowa może również być wymagana od osoby prywatnej, która wykonuje czynności wymagające pozwolenia. Obowiązek ten dotyczy również instytucji posiadających osobowość prawną, ale nie są przedsiębiorstwami np. szkoły czy urzędy.

Wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska

Od roku 2013 opłata środowiskowa uiszczana jest raz do roku, wcześniej dokonywano tego dwa razy do roku. Ostatecznym terminem uiszczenia opłaty środowiskowej jest 31 marca następnego roku, którego deklaracja dotyczy. Stawki opłaty środowiskowej zawarte są w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 roku. Przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego naliczania wartości zobowiązania oraz jego wpłaty na konto urzędu marszałkowskiego. Jeśli należność względem urzędu marszałkowskiego w skali roku nie przekroczy 800 zł podatnik nie ma obowiązku jej zapłaty, należy jednak pamiętać, że nie zwalnia to z obowiązku sporządzenia oraz dostarczenia sprawozdania zawierającego wyliczenia na temat korzystania ze środowiska do właściwego urzędu marszałkowskiego. Odpowiednie druki można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Zobacz też:

wynagrodzenia kalkulator

skierowanie na badania lekarskie pracownika

odpowiedzialność materialna