Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać do urzędu skarbowego comiesięczny, bądź cokwartalny podatek. Musi także odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Jakie terminy obowiązują właściciela firmy w tej kwestii? Składki na ubezpieczenia społeczne

Podatki i składki ZUS - najważniejsze informacje

Każda firma, zatrudniająca pracowników, musi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca uiścić za każdą zatrudnioną osobę składki ZUS. W 2013 roku wynoszą one kolejno:
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie wypadkowe - 1,93 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenia rentowe - 6,50 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie emerytalne - 9,76 proc. podstawy wymiaru,
 • Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru,
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1 proc. podstawy wymiaru.
Dodatkowo muszą być także odprowadzone składki ZUS za każdego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą. Należy tego dokonać również do 10 dnia miesiąca (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników) lub w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników). W 2013 roku wynoszą one następująco:
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 178,22 zł,
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 43 zł,
 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 434,87 zł,
 • minimalna składka na FP wynosi 54,58 zł,
 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 54,58 zł.
Podatek dochodowy i VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 proc., 8 proc. i 5 proc. od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi, bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Inaczej jest w przypadku podatku dochodowego - każdy podatnik podlegający pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zobowiązany jest do 20 dnia każdego miesiąca odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na poczet tego podatku. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje natomiast w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego.