Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest korzystne, gdy przedsiębiorca na przykład prowadzi biznes sezonowy. W okresie kiedy nie ma zysków, może on po prostu czasowo zaprzestać prowadzenia takiego biznesu.

 Zawieszenie działalności gospodarczej -jakie są procedury?

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej

Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, należy wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć go w odpowiednim organie ewidencyjnym. Na wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • nazwa, pod którą działalność jest zarejestrowana oraz forma prawna działalności,
 • numer ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu - adres przedsiębiorcy nie musi być adresem zameldowania. Jeżeli działalność jest wykonywana w innym miejscu niż miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, należy wskazać też adres zakładu głównego,
 • wskazanie przewidywanego czasu zawieszenia działalności,
 • informacja o niezatrudnianiu przez przedsiębiorcę pracowników - to warunek konieczny, aby móc zawiesić działalność.

Formularz CEIDG-1 jest również składany w przypadku uzyskania wpisu do ewidencji, zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, wpisu o wznowienie działalności i zawiadomieniu o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej nie skutkuje, jeżeli:

 • wykonywana działalność nie była objęta przepisami ustawy,
 • formularz zawiera braki formalne lub jest wadliwie wypełniony,
 • został prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania działalności, której dotyczy zgłoszenie.

Wniosek można wysłać również listem poleconym, gdy podpis na formularzu jest potwierdzony notarialnie lub poprzez Internet, jeżeli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe i dobrowolnie chorobowe. Decyzja o zawieszeniu wykonywania działalności oznacza zaprzestanie opłacania składek ubezpieczeniowych na czas zawieszenia działalności. Po zgłoszeniu zawieszenia wykonywania działalności, przedsiębiorca powinien skontaktować się z ZUS, aby ten mógł sporządzić następujące dokumenty ubezpieczeniowe:

 • wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA),
 • wyrejestrowanie osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZWUA),
 • wyrejestrowanie członków rodziny osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA),
 • wyrejestrowanie osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA),
 • wyrejestrowanie członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA).

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń następuje z dniem, w którym działalność gospodarcza nie jest już wykonywana.

Obowiązki podatkowe

W chwili zawieszenia działalności ustaje też obowiązek opłacania podatku VAT oraz składania deklaracji VAT przez przedsiębiorcę. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Po tym okresie należy zlikwidować lub wznowić działalność. Od momentu wznowienia działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci podatek i składa deklaracje VAT na zasadach sprzed zawieszenia działalności. Jeżeli w czasie zawieszenia działalności gospodarczej powstały należności podatkowe związane z utrzymaniem firmy, po wznowieniu działalności przedsiębiorca ma obowiązek je uregulować. Dochód w czasie zawieszenia wykonywania działalności można uzyskać tylko na określonych zasadach, które są regulowane przez ustawę o VAT. Podatek od tego dochodu podlega rozliczeniu przy płatności pierwszej zaliczki po okresie zawieszenia wykonywania działalności.

Zobacz też:

Okres próbny

Dofinansowanie z pfron