Świadectwo pracy - Prostowanie tryb postępowania

W przypadku, gdy świadectwo pracy okaże się niekompletne lub informacje zawarte w nim będą błędne, pracownik zgodnie z art. 97 § 21 ma prawo w ciągu 7 dni od jego otrzymania zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Pracodawca ma 7 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Może uwzględnić wniosek i tym samym wydać nowe świadectwo pracy lub oddalić wniosek, zawiadamiając o tym pracownika. Kolejne 7 dni od otrzymania odmowy ma pracownik na wystąpienie do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeśli sąd uwzględni powództwo, pracodawca jest zobowiązany wydać nowe świadectwo pracy w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia uprawomocnienia. Jeżeli pracodawca uchyla się od wydania nowego świadectwa, pracownik może wystąpić do sądu pracy z żądaniem nałożenia na niego takiego obowiązku.

Gdy błąd zauważy pracodawca

Przepisy nie regulują trybu postępowania, gdy błąd w treści świadectwa pracy zostanie zauważony przez pracodawcę. W powyższym przypadku należy stosować się do zasady, iż świadectwo pracy powinno być zgodne ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa, a pracodawca po stwierdzeniu oczywistego błędu powinien wydać nowe świadectwo pracy i wraz z pismem wyjaśniającym wysłać je do pracownika. Sprostowanie świadectwa pracy należy wystawić jako nowy dokument z bieżącą datą, ponieważ niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na już istniejący. Zalecane jest sporządzenie notatki służbowej i dołączenie do przechowywanej w aktach kopii sprostowanego świadectwa pracy. Pozwoli to uniknąć podejrzeń o niedochowanie ustawowego terminu “niezwłoczności”. Pierwotne, wadliwe świadectwo pracy można usunąć z akt tylko wtedy, gdy pracownik zwróci oryginał (jest to jego dobra wola).

Więcej o tym, jak zdobyć sprostowanie świadectwa pracy przeczytaj na Poradniku Przedsiębiorcy.