Zakładanie firmy

  • Primo Zarejestrowanie działalności w UM
  • Secundo Numer REGON w Urzędzie Statystycznym
  • Tertio Konto w banku, a także pieczątka
  • quarto NIP i podatki w Urzędzie Skarbowym
  • quinto Składki na ubezpieczenie społeczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • sesto Zgłoszenie do PIP
  • sèttimo Zgłoszenie do sanepidu

Krok po kroku rozpoczęcie i prowadzenia działalności gospodarczej tyczy się osób fizycznych oraz wspólników spółek cywilnych.

Jedno okienko

Z dniem 31 marca 2009 r. wchodzi pomysł tak zwanego 'jednego okienka'. Koncept ten zakłada, że osoby które chcą założyć firmę, będą składać w urzędzie gminy zunifikowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek ten będzie jednocześnie:

wnioskiem wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON-Urząd Statystyczny)

formularzem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

zgłoszeniem osoby płacącej składki albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

zgłoszeniem NIP