Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez przedsiębiorcę prawa majątkowe (np. licencje czy prawa do patentów), które są przeznaczone do wykorzystywania na potrzeby jednostki. Ich przewidywany okres użytkowania wynosi ponad rok. Jak jednak należy wycenić zakupioną licencję i jak poddać ją amortyzacji tak, aby zrobić to zgodnie z prawem podatkowym? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak przebiega amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych!

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - wycena

Jednym z zadań przedsiębiorcy nabywającego prawo majątkowe jest właściwe ustalenie wartości początkowej. Wartość tę można ustalić na kilka sposobów, mianowicie w przypadku:

  • odpłatnego nabycia - za wartość początkową uważa się cenę nabycia,
  • nieodpłatnego przyjęcia (np. darowizny) - pod uwagę brana jest aktualna cena rynkowa (chyba że umowa zawiera cenę niższą),
  • nabycia w formie wkładu niepieniężnego - za wartość początkową uważa się wartość zadeklarowaną w umowie spółki, która nie może być wyższa niż cena rynkowa.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Stawki amortyzacji w przypadku wartości niematerialnych i prawnych nie są ustalone odgórnie. Oznacza to możliwość samodzielnego ustalenia stawki. Ważne jest jednak, aby okres amortyzacji nie był krótszy niż:

  • 12 miesięcy - w przypadku poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych,
  • 24 miesiące - w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich, jak również licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych,
  • 60 miesięcy - w przypadku pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorca nie ma możliwości wybrania jako metody amortyzacji metody degresywnej czy indywidualnej. Nie ma również możliwości obniżania lub podwyższania przyjętych stawek.