Od 2015 roku obowiązują zmiany w zakresie certyfikatów rezydencji podatkowej. Co przyniosły? Między innymi zmiany dotyczące takich kwestii jak certyfikaty rezydencji niezawierających okresu ważności i zasad ich stosowania.

Certyfikaty rezydencji podatkowej - co to jest?

Niektóre sytuacje wymuszają na podatniku konieczność przedstawienia dla celów podatkowych dokumentu, który potwierdzi umiejscowienie jego siedziby, czyli właśnie certyfikatu rezydencji. Potwierdza on, że podatnik jest rezydentem państwa wydającego certyfikat, a jego miejsce zamieszkania (jeśli chodzi o osoby fizyczne) lub siedziba (jeśli chodzi o osoby prawne) mieści się na jego terytorium. Bycie rezydentem oznacza, że podatnik jest w pełni opodatkowany, ale zapobiega podwójnemu opodatkowaniu. Innymi słowy, jest to więc zaświadczenie o miejscu zamieszkania (siedziby) podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika. 

Forma, w jakiej powinny być wystawiane certyfikaty rezydencji podatkowej, nie jest ściśle wskazywana w przepisach prawa, ale sam dokument powinien zawierać kilka koniecznych elementów. Należą do nich:

  • data wystawienia,

  • dokładny adres zamieszkania lub siedziby - miejsce rezydencji,

  • nazwa organu, który wydał certyfikat,

  • cel wydania,

  • powołanie się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dwa ostatnie punkty mają charakter fakultatywny i certyfikaty nie muszą ich posiadać. Ważne jest również, by dokument był wydany przez odpowiedni organ.

Ważność certyfikatu rezydencji podatkowej

Jak zostało wspomniane wyżej, przez to, że ustawodawca nie wskazał terminu ważności certyfikatu rezydencji, organy podatkowe i sądy mają na ten temat różne opinie. Według niektórych aktualizacja certyfikatu powinna mieć miejsce co roku, inni natomiast uważają, że jego ważność utrzymuje się tak długo, aż nie zmieni się stan faktyczny, który jest dzięki niemu potwierdzany.

To, czy certyfikaty rezydencji podatkowej są aktualne, jest szczególnie istotne dla podatnika i to on powinien zwracać na to uwagę, ponieważ to na nim będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że mógł korzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zasady stosowania certyfikatów rezydencji podatkowej - zmiany w prawie

Nowelizacja z roku 2015 w znacznym stopniu uregulowała niejasne do tej pory kwestie. Przede wszystkim ustawodawca ujął w nich zasadę mówiącą, że w przypadku przedłożenia płatnikowi przez podatnika certyfikatu rezydencji bez wskazanego okresu ważności płatnik powinien przyjąć, że dokument ten wskazuje miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Należy przez to rozumieć, że jeżeli stan faktyczny, który potwierdza certyfikat, się nie zmieni, podatnik będzie miał obowiązek aktualizować go jedynie raz do roku. Po tym czasie musi przedłożyć płatnikowi nowy dokument.  

Przepisy te nie będą miały jednak zastosowania, jeśli z dokumentów, które posiada płatnik, będzie wynikać, że miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie.