Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może podjąć decyzję o zawieszeniu działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jednym z praw, jakie posiada podatnik jest prawo do sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności. Należy wówczas pamiętać, aby odpowiednio rozliczyć przychód wynikający z tej transakcji.

Sprzedaż środka trwałego a VAT

Podczas zawieszenia przedsiębiorca ma prawo do sprzedaży składników majątku (zarówno środków trwałych, jak i składników wyposażenia). Taką transakcję należy opodatkować na zasadach ogólnych. Najprościej ujmując oznacza to, że stawka zwolniona mogłaby zostać użyta jedynie wówczas, kiedy przy nabyciu lub wytworzeniu podatnikowi nie przysługiwało prawo do zwolnienia oraz kiedy środek trwały służył wyłącznie do czynności związanych z działalnością zwolnioną (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Co do zasady przedsiębiorcy nie muszą składać deklaracji VAT za pełne okresy rozliczeniowe, w których działalność gospodarcza jest zawieszona. Sprzedaż środka trwałego stanowi jednak jeden z wyjątków - podatnik zobowiązany jest wówczas do wykazania podatku w ewidencji VAT oraz w deklaracji za dany okres. Ważne jest również pamiętanie o dokonaniu ewentualnych korekt VAT (art. 91 ustawy o VAT).

Sprzedaż środka trwałego - podatek dochodowy

Zbycie środka trwałego obliguje przedsiębiorcę do wykazania przychodu ze sprzedaży. U podatnika zwolnionego z VAT będzie to kwota wykazana na dokumencie sprzedaży, a u czynnego podatnika VAT - wartość netto. Prowadząc księgę przychodów i rozchodów przychód należy ująć w kolumnie 8 “Pozostałe przychody”. W momencie zawieszenia działalności amortyzacja środków trwałych zostaje co do zasady zawieszona. Co dzieje się jednak z niezamortyzowaną częścią w momencie sprzedaży składnika majątku? Będzie ona stanowiła koszt podatkowy, który należy ująć w kolumnie 13. KPiR - pozostałe wydatki. Mimo że podatnik może nie dokonywać obliczeń zaliczki na podatek dochodowy ma on obowiązek do sporządzenia zeznania rocznego, w którym konieczne jest wykazanie przychodu wynikającego z transakcji sprzedaży środka trwałego - w momencie, kiedy odwieszenie nie następuje w tym samym roku podatkowym. Jeżeli jest inaczej sprzedaż powinna być wykazana podczas obliczania pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.