Dokumenty zakupu są w działalności gospodarczej niezwykle istotne - pozwalają na zaliczenie wydatku w koszty, odliczenie podatku VAT itd. Jednakże warto wiedzieć, że sama faktura nie uprawnia podatnika do rozpoczęcia amortyzowania nowego środka trwałego.

Zakupując środek trwały przedsiębiorca rzeczywiście opiera się przede wszystkim na fakturach, które dokumentują wartość zakupionego sprzętu. Jednak aby móc wartość tą zaliczyć do kosztów, konieczne jest wprowadzenie nowego nabytku do ewidencji środków trwałych. Dopiero taki dokument stanowi podstawę do rozpoczęcia amortyzacji.

Ewidencja środków trwałych staje się szczególnie istotna, kiedy podatnik decyduje się na przyjęcie do swojej firmy środka trwałego, będącego uprzednio jego prywatnym zasobem. W takiej sytuacji często zdarza się, że dokument zakupu nie jest już posiadany, albo też od daty nabycia minęło sporo czasu, więc i wartość sprzętu uległa zmianie. W takiej sytuacji dla ustalenia wartości początkowej wykorzystuje się cenę sprzętu tego samego typu, znajdującego się obecnie na rynku.

Nabywając nowe środki trwałe, podatnik nie powinien także zapominać o uzupełnieniu dokumentacji o specjalny dowód OT. W takim dokumencie należy zawrzeć wszystkie dane, dotyczące nowo nabytego sprzętu - tzn. dokładną nazwę, wartość, datę nabycia i przyjęcia do użytkowania, stawkę i metodę amortyzacji. Ponadto dokument powinien zawierać dane firmy oraz podpis przyjmującego.

Ważne! Nabywając środek trwały z możliwością odliczenia podatku VAT nie należy zapominać także o dołączeniu kopii faktury nabycia do deklaracji VAT.