Czym są nowe środki transportu ?

Nowe środki transportu to pojazdy, statki powietrzne i jednostki, zaliczające się do trzech następujących grup:

 1. Pojazdy lądowe, spełniające następujące warunki:
 • napędzane silnikiem, którego pojemność skokowa przekracza 48 centymetrów sześciennych, lub którego moc przekracza 7,2 kilowata;
 • przejechały mniej, niż 6 tys. km albo od chwili dopuszczenia ich do użytku minęło mniej, niż 6 miesięcy.

Nowe środki transportu - moment dopuszczenia

Momentem dopuszczenia do użytku mogą być następujące daty:

 • dzień rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub dzień, w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi tej rejestracji - wybiera się datę wcześniejszą;
 • jeżeli nie można ustalić wyżej wymienionych dat, jako moment dopuszczenia do użytku wybiera się datę wydania pojazdu pierwszemu nabywcy przez producenta albo dzień, kiedy pojazd został użyty po raz pierwszy do celów demonstracyjnych.
 1. Jednostki pływające, które spełniają następujące warunki:
 • ich długość przekracza 7,5 metra,
 • używano ich ponad 100 godzin roboczych na wodzie lub
 • od dnia dopuszczenia tych jednostek do użytku minęło mniej, niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1:

 

a) pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0), b) pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), c) pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), d) pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), e) pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), g) statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0);

Momentem dopuszczenia ich do użytku mogą być następujące daty:

 • dzień, w którym jednostka pływająca została wydana pierwszemu nabywcy przez producenta lub
 • data, kiedy jednostkę wykorzystano po raz pierwszy w celach demontracyjnych.

 

 1. Statki powietrzne, spełniające następujące warunki:
 • ich masa startowa nie przekracza 1.550 kg,
 • czas ich używania nie przekracza 40 godzin roboczych lub
 • od chwili dopuszczenia ich do użytku minęło mniej, niż 3 miesiące, z wyjątkiem wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 6:

 

dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym

  Momentem dopuszczenia statków powietrznych do użytku, tak jak w powyższych przypadkach, jest:

 • dzień, w którym wydano go pierwszemu nabywcy lub
 • dzień, w którym użyto go do celów demonstracyjnych po raz pierwszy.