Wraz ze znowelizowaną Ustawą o podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2014 roku pojawiły się nowe obowiązki formalne dla przedsiębiorców. Jeden z nich wiąże się z koniecznością zrealizowania dodatkowych badań technicznych w przypadku nawet tych pojazdów, przy których nie ma obowiązku zgłoszenia w urzędzie i prowadzenia kilometrówki.

Użytkowanie wyłącznie do działalności gospodarczej

Nowe regulacje zawarte w ustawie o VAT mówią, że pojazdy samochodowe używane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności to takie, przy których użytkowanie na inne cele (niż związane z przedsiębiorstwem) jest wykluczone przez określone reguły używania potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu. Do tej grupy zaliczają się także pojazdy skonstruowane w ten sposób, że wykluczone jest ich użycie nie do celów związanych z prowadzoną firmą - albo takie ich użycie ma mało istotny charakter. Oddajmy głos ustawodawcy:

Art. 86a ust. 4 znowelizowanej ustawy o VAT (od 1 kwietnia 2014)

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)   sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)   konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W tym tekście skupimy się na grupie opisanej w punkcie drugim powyższego przepisu.

Konstrukcja determinuje firmowe użycie

W art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy o VAT można znaleźć katalog pojazdów, których konstrukcja sprawia, że użycie ich do celów innych niż firmowe jest nieistotne:

Art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy

Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków »tzw. pickupy<<;

2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Spełnienie ww. wymagań będzie stwierdzane na podstawie:

 • dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację,

 • dowodu rejestracyjnego zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu ustawowych wymagań.

Konstrukcja wykluczająca użycie do niefirmowych celów - dodatkowe badania techniczne

Wymagania są zależne od rodzaju samochodu. Poniżej przedstawiamy tabelę wyjaśniającą to zagadnienie:

Pojazd

Wymagania

Z jednym rzędem siedzeń oddzielonym ścianą lub trwałą przegrodą:

 • wielozadaniowy

 • van

 • z otwartą częścią do przewozu ładunków

 • zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań

Z kabiną kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonym do przewodu ładunków

 

Pojazdy specjalne:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,

 • do prac wiertniczych,

 • koparka, koparko-spycharka,

 • ładowarka,

 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

 • żuraw samochodowy

 • dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

Dodatkowe badanie techniczne - termin

Jeżeli podatnik wykorzystuje w działalności pojazdy, które ustawa wymienia jako te, których konstrukcja wyklucza użycie do celów innych niż działalność, musi pamiętać o przeprowadzeniu najpóźniej do końca czerwca 2014 roku dodatkowych badań technicznych.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

W przypadku posiadania przez podatnika zaświadczenia wydanego przed 1 kwietnia 2014 roku (przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o VAT), które dotyczy pojazdów samochodowych, inne niż samochody osobowe,  mających jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van - wówczas zachowuje ono ważność na potrzeby art. 86a ust.9 pkt 1 lit a zmienionej ustawy.

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Reasumując, posiadając tego rodzaju pojazd, podatnik nie musi wykonywać następnych dodatkowych badań w okręgowej stacji kontroli pojazdów w terminie do ostatniego dnia czerwca.

Zrealizowanie dodatkowych badań w ustawowym terminie jest kluczowe, gdyż daje ono postawę do stwierdzenia, że dany pojazd spełnia określone przez ustawę wymogi. A to z kolei daje podatnikowi możliwości odliczenia całości VAT-u od wydatków na eksploatację (wliczając w to paliwo) konkretnego pojazdu bez obowiązku posiadania i wypełniania dodatkowej ewidencji przebiegu.