Dokumentowanie sprzedaży przez nievatowca Dokumentowanie sprzedaży przez nievatowca Przedsiębiorcy w niektórych przypadkach mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienia z VAT można podzielić na dwie grupy: zwolnienie przedmiotowe oraz zwolnienie podmiotowe. Zobacz, jak powinno przebiegać dokumentowanie sprzedaży przez nievatowca.

Nievatowiec a faktura

Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, która dokumentuje:

 1. sprzedaż, w tym dostawę towarów i świadczenie usług dokonywane na rzecz innego podatnika, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju oraz sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz innego podmiotu niż wyżej wymieniony,
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) na rzecz podmiotów innych niż wymienione w punkcie pierwszym (np. niepodatników),
 4. otrzymanie w całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 (z wyjątkiem sytuacji, w której zapłata dotyczy WDT lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadku szeroko pojętych mediów).

Brak obowiązku wystawienia faktury

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, w sytuacji, gdy dana sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT. Jednak należy tutaj mieć na uwadze, że jeśli nabywca zażąda wystawienia faktury to sprzedawca musi ją wystawić. Chyba, że żądanie to zostanie złożone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar/wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po upływie tego terminu na sprzedawcy nie ciąży obowiązek wystawienia faktury, jednak może to zrobić z dobrej woli.

Dokumentowanie sprzedaży przez nievatowca - faktura bez VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami podatku VAT w celu udokumentowania sprzedaży mogą wystawiać faktury bez VAT, tzn. bez wykazanego podatku VAT. Faktura bez VAT powinna zawierać następujące elementy:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miare i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją,
 • kwotę należności ogółem.

Ponadto na fakturze bez VAT muszą się znajdować takie elementy jak:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku lub
 • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów albo takie świadczenie usług lub
 • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Zobacz też:

kalkulator brutto na netto