Księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest do ujmowania operacji gospodarczych. Księgowane są w niej wszelkiego rodzaju przychody, a także zakupy towarów i materiałów oraz wydatki związane z prowadzeniem działalności.

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów prowadzić muszą osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności i jako formę opodatkowania przychodu wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne. Dotyczy to również spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w polskiej walucie. Po przekroczeniu tej kwoty konieczne jest prowadzenie pełnej księgi.

Księga przychodów i rozchodów – kto może być zwolniony z jej prowadzenia?

Według rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, w szczególnych przypadkach podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepis odnosi się do stanu zdrowia i wieku osoby prowadzącej działalność, a także do rodzaju i wielkości firmy. Co zrobić, aby skorzystać z tej możliwości? Przedsiębiorca powinien złożyć pisemny wniosek w urzędzie skarbowym, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności w trakcie roku podatkowego, wniosek ten należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności. Zobacz też:

zus z3b zaliczki na podatek dochodowy vat zz