E-faktura - kiedy można uznać ją za dostarczoną? E-faktura - kiedy można uznać ją za dostarczoną? E-faktura staje się dokumentem coraz bardziej popularnym w obrocie gospodarczym. Jednak decydując się elektroniczną wysyłkę faktur pojawia się pytanie kiedy e-fakturę można uznać za dostarczoną? Czy moment ten będzie wyznaczać udostępnienie dokumentu czy może odczytanie go przez nabywcę?

E-faktura a odliczenie VAT

Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury przez odbiorcę lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku tradycyjnych faktur VAT, jak i w przypadku e-faktur.

Data otrzymania e-faktury - jak ją wyznaczyć?

W celu prawidłowego odliczenia podatku VAT z faktury kluczowe znaczenie ma ustalenie momentu jej otrzymania. Bowiem mogą pojawić się wątpliwości czy momentem tym będzie przesłanie faktury do odbiorcy, czy też moment, w którym e-faktura zostanie odczytana przez jej adresata. Otóż za dzień otrzymania e-faktury uznaje się moment jej udostępnienia na serwerze odbiorcy. Przy czym dla określenia momentu otrzymania faktury nie ma znaczenia kiedy zostanie ona odczytana przez odbiorcę. W związku z tym jeśli wiadomość z e-fakturą zostanie odczytana z opóźnieniem to fakt ten nie będzie mieć to znaczenia, gdyż decydująca jest data wysyłki e-faktury na serwer odbiorcy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2013 roku (sygn. akt IPPP2/443-157/13-3/JW) zgodnie, z którą: “(...) podkreślenia wymaga fakt, iż w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje wprost definicja legalna momentu otrzymania e-faktury. W konsekwencji zasadne jest odwołanie się do wykładni językowej pojęcia otrzymania. Zgodnie z internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN słowo >>otrzymać<< oznacza >>stać się odbiorcą czegoś, dostać coś<<. (...) A zatem za najbardziej racjonalne należy uznać, iż datą otrzymania e-faktury będzie moment, w którym odbiorca otrzyma informację o dostępie do nowo wystawionej e-faktury (informację o możliwości wglądu, pobrania lub wydrukowania e-faktury) (...). Oznacza to, iż e-fakturę uznaje się za doręczoną z chwilą, gdy plik e-faktury doręczony został do środka komunikacji elektronicznej odbiorcy w taki sposób, iż odbiorca mógł zapoznać się z jego treścią. W praktyce momentem doręczenia będzie moment, gdy plik z danymi e-faktury znajdzie się na serwerze w taki sposób, iż wyłącznie od decyzji odbiorcy zależy, czy i kiedy zapozna się z e-fakturą.” Zobacz też:

Kwestionariusz osobowy pracownika