binderSprzedaż towarów na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej co do zasady jest określana mianem wewnętrzwspólnotowej dostawy towarów - czyli WDT. Towar podczas takiej transakcji jest wywożony z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego, a jego odbiorcą jest przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT-UE. Zgodnie z przepisami dla takiej dostawy właściwa jest stawka 0% VAT, ale tylko pod warunkiem posiadania odpowiedniej dokumentacji.

WDT a podatek VAT

Jak już wskazano, podstawową stawką VAT stosowaną przy WDT jest 0%. Pierwszym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby można było zastosować taką stawkę, jest posiadanie numeru VAT-UE zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę towaru.

Natomiast dodatkowym warunkiem jest posiadanie odpowiednich dowodów dokumentujących wywóz towarów poza granice Polski. Gdy dostawa towaru została zlecona podmiotowi trzeciemu, odpowiednimi dowodami dokumentującymi najczęściej będą:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, które jednoznacznie potwierdzają, że towary zostały dostarczone do innego państwa członkowskiego,
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk załadunku.

Dokumenty potwierdzające WDT - transport własny

W przypadku gdy przewóz towarów dokonywany jest przez podatnika lub nabywcę samodzielnie, to poza kopią faktury i specyfikacją ładunku musi on posiadać dodatkowy dokument. Jego podstawowe elementy to:

 • imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego WDT oraz nabywcy tych towarów,
 • adres, pod który są przewożone towary, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
 • określenie towarów i ich ilości,
 • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu.

Jeszcze inaczej sytuacja będzie wyglądała wtedy, kiedy transportowany jest środek transportu, bez użycia innego. Wtedy w dokumentacji musi znaleźć się dowód z elementami:

 • pozwalającymi prawidłowo zidentyfikować podatnika dokonującego dostawy oraz nabywcę,
 • umożliwiającymi jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek transportu,
 • datą dostawy,
 • podpisami podatnika i nabywcy,
 • oświadczeniem nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy,
 • pouczeniem nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku podpisania oświadczenia zwanego dalej „dokumentem wywozu”.

Dokumenty WDT - alternatywa

Może się zdarzyć, że wymienione powyżej dokumenty nie wystarczą do jednoznacznego stwierdzenia, iż towar został rzeczywiście dostarczony do nabywcy. W takiej sytuacji jako dowody można traktować także:

 • korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie – w takiej sytuacji inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.