Dokumentacja firmowa jest najistotniejszym elementem w prowadzeniu księgowości. Sporządzając ją trzeba kierować się nie tylko przyjętymi normami, ale także wytycznymi ustaw i rozporządzeń. Jak poprawnie konstruować dokumenty sprzedażowe i pisma urzędowe? Faktury Polskie przepisy prawne dopuszczają możliwość sporządzania 6 rodzajów faktur:
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury korygującej
 • faktury zaliczkowej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury VAT
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
Bez względu na rodzaj faktury zawierać ona misi takie informacje jak:
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • dzień, miesiąc i rok lub miesiąc i rok sprzedaży oraz datę wystawienia oraz nr porządkowy faktury wraz z jej typem
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, zapisaną cyframi i słownie
 • cenę jednostkową towaru albo usługi bez kwoty podatku
 • stawki podatku
 • imiona oraz nazwiska bądź nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy a także ich adresy
 • jednostkę miary oraz ilość sprzedanych towarów albo rodzajów wykonanych usług
 • wartość sprzedaży towarów albo wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku albo zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • wartość towarów albo wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez wartości podatku
 • nazwę towaru albo usługi
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów albo wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • NIP sprzedawcy i nabywcy
Pisma oficjalne Wszelkie pisma oficjalne, sporządzane przez firmę, oprócz odpowiedniej budowy językowej, zawierać powinny również wszelkie informacje, służące do identyfikacji danej działalności gospodarczej i osoby sporządzającej pismo, czyli:
 • informację do kogo dane pismo jest kierowane
 • nazwę i adres firmy
 • opcjonalnie w pismach kierowanych do instytucji państwowych numer NIP, REGON
 • podpis oraz stanowisko osoby wystawiającej pismo
 • telefon kontaktowy
Zobacz też: > Badania wstępne do pracy