Od umiejętności doradcy podatkowego zależy rzetelność rozliczeń ze skarbówką, dlatego też zawód ten jest regulowany prawem. Jakie wymogi powinien spełniać każdy doradca podatkowy? Ustawodawcze sprecyzowanie zasad pełnienia funkcji doradcy podatkowego u przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym powoduje, że jest on zaliczany jest do tzw. zawodów publicznego zaufania. Zawód doradcy podatkowego - nie dla każdego
 
Podmiotami mającymi prawo do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są:
  • biegli rewidenci
  • adwokaci i radcowie prawni
  • osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych
Z reguły, doradcy podatkowi wykonują swój zawód, prowadząc biura (kancelarie) podatkowe. Nie jednokrotnie też znajdują zatrudnienie w firmach świadczących m.in. usługi doradcze. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na wykonywanie tego zawodu jest zaliczenie państwowego egzaminu dla doradcy podatkowego. W czym pomoże doradca podatkowy? Do podstawowych czynności, jakimi zajmują się doradcy podatkowi należy:
  • tworzenie, na zlecenie i na rzecz podatników, płatników , a także inkasentów, deklaracji i zeznań podatkowych albo udzielanie im pomocy w tym zakresie - przy czym pod słowem deklaracja należy rozumieć informacje, wykazy, zeznania oraz inne dokumenty, których konieczność złożenia ma swoje umocowanie w przepisach prawa podatkowego
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników lub inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji służących celom podatkowym oraz udzielanie im pomocy w związku z tymi czynnościami
  • udzielanie płatnikom, podatnikom lub inkasentom, na ich zlecenie albo na ich rzecz, opinii, porad a także wyjaśnień z zakresu ich obowiązków Skarbu Państwa
Ponadto, przedstawiciele tego zawodu mogą także reprezentować klienta w sporze z urzędem skarbowym,sporządzając np. odwołania od decyzji wydanej przez urząd skarbowy.