Ewidencja wyposażenia

Przedsiębiorcy zobligowani do posiadania książki albo ksiąg rachunkowych, dla prawidłowego ewidencjonowania dodatkowo muszą posiadać:

Ewidencję wyposażenia Ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja wyposażenia obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z ustawą o podatku od dochodów, do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 1 500 złotych. Ewidencja powinna posiadać co najmniej: numer pozycji, pod którym wpisano w kpir koszt związany z nabyciem wyposażenia, jego cenę zakupu lub koszt wytworzenia, datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży) i jej przyczynę, datę nabycia, numer kolejny wpisu, nazwę wyposażenia, numer faktury (dokumentu sprzedaży) Wartość początkową wyposażenia ustala się w zgodzie z artykułem 22g ustęp 1 ustawy o podatku od dochodu (Dz. Ustaw z 2000 r. numer 14, pozycja 176 ze zm.): w trakcie zakupu w drodze kupna jest to cena zakupu, w czasie utworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia itd. Jednak podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego stracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej lub zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, robią wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji (§ 4 ust. 4 rozporządzenia).