E-Faktura

Dokument wysłany mailem nie jest fakturą VAT.

Faktura wysłana do petenta na adres e-mail, pomimo tego, iż jest wydrukowana nie spełnia warunków ustawy o VAT. Ogólnie rzecz ujmując nie jest ona fakturą . Faktury VAT w formacie pliku m.in. PDF, HTML lub pobrane z serwera nie umożliwiają,udostępniają podatnikowi prawa do odliczenia podatku. Do celów podatkowych dokumentem jest tylko ta faktura w formie papierowej lub elektronicznej.

WSA nie umożliwia odliczenia z faktur VAT dostarczonych drogą elektroniczną.

Jeżeli dostawca towaru lub usługi, korzysta przy przekazie faktur VAT z programów komputerowych zamierzając tym samym obniżyć sobie koszty administracyjne, musi uczynić to w trybie rozporządzenia z 14-07-2005 r. w sprawie elektronicznych faktur vat (Dz.U. nr 133, poz. 1119) oraz ustawy z 18-09-2001 roku o podpisie cyfrowym (Dz.U. nr 130, poz. 1450 ze zm.). Organy podatkowe założyły, że wystawienie petentowi faktury drogą mailową skutkuje, że wystawione tym samym faktury vat nie są dokumentem wprowadzonym do obrotu prawnego. Pozbawia to jednocześnie prawa do odliczenia podatku VAT.

Oryginały i kopie elektronicznych faktur

Jednostki podatkowe informują, że wystawienie klientowi faktury VAT na adres e-mail, bez korzystania z regulujących tego zasad, sprawia, że wystawione faktury vat nie są dokumentem wprowadzonym do obrotu prawnego. Wystawienie dostawcy faktury elektronicznej musi odbywać się za jego wcześniejszą zgodą oraz zawierać normę Ministerstwa jak również udostępniania organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej tych e-faktur vat. Zabezpieczony podpis elektroniczny jest poręczeniem wiarygodności treści e-faktury. Podobna sytułacja jest z wymianą informacji elektronicznych, tzw. EDI. Uzgodniona wtedy umowa, obejmująca tą wymienę, zakłada używanie procedur gwarantujących rzetelność źródła fakturyvar i integralność informacji. Rezultatem wystawienia e-faktury vat jest rola jej przesłania i składowania w tej samej formie. Stanowisko to zostało zakwestionowane przez WSA w wyroku z 27 września 2007 r. Sąd uważał, że dla celów podatkowych e-faktury mogą być składowane w innej formie niż były wysłane. Warunkiem jest to, że postać ta musi zapewnić zachowanie integralności, autentyczności źródła, czytelności oraz możliwości wydruku faktur elektronicznych. Eksperci uważają, że całość treści e-faktury jest zachowana wtedy, kiedy każdy wydruk tej e-faktury na ekrany monitora, lub w formie papierowej ma w systemie komputerowym spółki tą samą treść, ale ma inną formę graficzną niż w systemie komputerowym nabywcy. Zasady nic nie mówią o tym, aby oryginał i kopiaelektronicznej faktury były zmuszone posiadać identyczną formę graficzną. Najistotniejsza jest zatem treść. Nie powoduje to jednak, że fakturę można wysłać np. pod postacią dokumentu PDF.

Elektroniczna faktura vat nie pozbawia prawa do odliczenia

Faktura elektroniczna wystawiona zgodnie z przepisami wykonawczymi do ordynacji o VAT uprawnia do skorzystania z ulgi internetowej. Podatnik, który korzysta z Internetu oraz podpisał umowę z operatorem, przedłożył tym samym zgodę na wysyłanie faktur internetem. Zainteresowani przed rozliczeniem rocznym zadają pytanie czy taka faktura vat może być podstawą do skorzystania z ulgi internetowej? Urząd mówi nie, lecz operator twierdzi, iż faktury wypełniają kryteria z rozporządzenia Ministra Finansów z 14-07-2005 roku dotyczącego faktur elektronicznych (Dz.U. nr 133, poz. 1119). I kto ma rację?! Biegły podatkowy z jednej z firm utrzymuje, że instytucje podatkowe nie mogą podważać odliczenia ulgi internetowej zrealizowanego na podstawie e-. Jest to prawdziwe z ordynacją o VAT i rozporządzeniem Ministra. Jeśli taką formę dokumentowania zaakceptował odbiorca faktur oraz zachowane są wszelkie wymogi pewności autentyczności źródła i integralności jej zawartości, wszystko jest zgodne z przepisami. Płatnicy VAT powinni przechowywać e-faktury w sposób umożliwiający wgląd do nich w formie cyfrowej. W przypadku osób, które nie płacą podatku VAT, ale używających e-faktur w celu udokumentowania prawa do np. ulgi wystarczający jest jej wydruk. Dlatego można zgodnie z przepisami wystawić dokument sprzedaży używając program do faktur. Podsumowując zobowiązanie składowania faktur objemuje wyłącznie podatników VAT.

Grożą sankcje

W tej chwili przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku VAT, jak również przepisy Unii Europejskiej, nie przewidują żadnych sposobności sprawnego w celu odliczenia VAT przesyłania faktur w postaci pliku pdf lub html, pomimo tego, że fakturę taką pobieramy z serwera i drukujemy. Dozwolone jest tylko wysyłanie, tzw. faktur elektronicznych vat podpisanych podpisem cyfrowym. Faktury muszą realizować kryteria przewidziane normami, szczególnie te zdefiniowane w prawie o tzw. faktura elektroniczntch vat. Dla określonego adresata faktury vat wysłanej przez internet, niespełniającej wymagań rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, skutkiem jest brak możliwości odliczenia wykazanego w takim dokumencie VAT. Jest to efekt tego, że w takim przypadku płatnik tej faktury nie otrzymał. Sankcje w tym przypadku odnoszą się nie tylko do odbiorcy faktury vat. Z przepisów Unii Europejskiej wynika odmiennie dokumentu w formie elektronicznej dokumentowi w formie papierowej (art. 218 i 232 Dyrektywy 112). Z tego można zauważyć, że faktura nie spełnia przewidzianych przepisami wymogów faktury elektronicznej vat, i musi być wystawiona w formie papierowej. Faktem jest, że klient wydrukuje dokument przesłany na adres mail, nie jest jednakowy z wystawieniem faktury papierowej przez wystawcę.