Sposób wystawiania faktur VAT regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na różne zdarzenia gospodarcze, istnieje kilkanaście rodzajów faktur VAT.

Oprócz podstawowej Faktury VAT zazwyczaj można natrafić na Faktury VAT korygujące. Są to dokumenty w obrocie gospodarczym odniesione do danej faktury VAT, wystawiane w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury VAT udzielono rabatów czy dokonano zwrotu produktu. Taka faktura powinna być oznaczona jako „ Korekta” bądź „ Faktura korygująca”. Wystawiana jest w co najmniej dwóch egzemplarzach, oznakowanych „ kopia” oraz „ oryginał”. Zbywca ma obowiązek posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kupującego. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym zbywca uzyskał to potwierdzenie.

Faktury zaliczkowe w VAT

Kolejnym rodzajem faktur są faktury zaliczkowe w VAT. Płatnik ma obowiązek wystawienia takiej faktury, jeżeli zdarza się, że przed wydaniem produktu lub wykonaniem usługi otrzyma od klienta część, a czasem całość należności. Fakturę wystawia się część nie później niż siódmego dnia od dnia, kiedy pobrano przed wydaniem produktu lub wykonaniem usługi każdą następną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Faktura VAT – MP

Na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług „mały podatnik” ma obowiązek wystawiać fakturę VAT z oznakowaniem MP. „ Mały podatnik” według art. 2 pkt 24 ustawy o VAT, to płatnik:

- u którego wartość przychodu brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro,
- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro

W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną „ FAKTURA VAT - MP” , płatnik może odliczyć kwotę podatku w miesiącu, w którym:

- przypada 90. dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi w przypadkach innych niż określone powyżej,
- uregulował część należności na rzecz 'małego podatnika' rozliczającego się metodą kasową,
- uregulował w całości należność na rzecz 'małego podatnika' rozliczającego się metodą kasową

Faktura VAT- Marża

Ta szczególna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towaru przez [zbywcę|, pomniejszoną o wartość podatku. Sprzedawca odprowadza jedynie podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę specyficzną procedurę mogą stosować m.in. płatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Produkty używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie.

Faktura VAT- RR

Faktura VAT RR to specyficzny rodzaj faktury. Dotyczy towarów rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego. To rolnik dokonujący dostawy towarów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze i równocześnie korzystający ze zwolnienia od podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 3 z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.Kupując [towar od takiego rolnika, nabywający będący czynnym podatnikiem VAT, wystawia za sprzedawcę fakturę oznaczoną „ Faktura VAT RR ”, która dokumentuje nabycie tych produktów. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Poza tym musi ona zawierać dodatkowe oświadczenie rolnika: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

E-faktura

To faktura wystawiona elektronicznie, która powinna zawierać większość informacji, jakie określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym płatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania. Jednak zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia w kwestii faktur dokumenty generowane w formie elektronicznej nie muszą zawierać oznakowania 'oryginał' i 'kopia', dlatego mogą być sporządzane jako jeden dokument. Z powodu niejasnych przepisów i warunków, jakie trzeba spełnić z niej korzystając, występuje czasami. Jednak patrząc na gospodarki zachodnie, gdzie znacznie zliberalizowano przepisy, e-faktury dynamicznie zdobywają dominujące miejsce w obrocie dokumentami.