Zapewne wielu pracowników nieraz pomyślało o tym, aby chociaż przez jeden dzień w pracy nie mieć nad sobą przełożonego. Takie podejście nawet może spowodować otworzenie własnego biznesu. Istnieje jednak inne rozwiązanie a mowa tu o holakracji, nowoczesnej metodzie na prowadzenie biznesu. Holakracja to model zarządzania przedsiębiorstwem, który jest pozbawiony stanowisk i przełożonych. Czy taka taktyka może się sprawdzić? Czym jest Holakracja? Holakracja została opracowana w Stanach Zjednoczonych i jej głównym założeniem jest rezygnacja z przełożonych i hierarchii stanowisk. Holakracja odrzuca dotychczasowy system funkcjonowania przedsiębiorstwa, który opiera się na ustalaniu różnego szczebla przełożonych i stanowisk. Zwolennicy tej metody zarządzania twierdzą, że eliminuje ona zrzucanie odpowiedzialności na inne osoby i jednocześnie powoduje pełniejsze wykorzystanie ludzkiego potencjału. Zasady wprowadzenia metody holakracji Wprowadzając do przedsiębiorstwa filozofię holakracji, trzeba poznać dwa pojęcia: koła oraz roli. Koło może się składać z jednego pracownika lub z wielu i można go porównać do zadaniowego zespołu. Te mniejsze koła (podrzędne) działają w obrębie większych (nadrzędnych) i działają bardzo autonomicznie. Z kolei zaś rola to zespół zadań, jakie należą do obowiązków danego pracownika w obrębie danego koła. Konkretny pracownik może wykonywać różne role w obrębie różnych kół. Pracownik może zmienić swoją rolę, musi jednak pamiętać, aby przy tym nie utrudniał pracy innym członkom kół. Dlaczego mowa o innowacyjności w przypadku Holakracji? Można odnieść wrażenie, że model holakracji to nic nowatorskiego, jednak trzeba zwrócić uwagę na specyficzny sposób podejścia do pracowników. Wszystkie role występujące w działalności firmy są tak samo ważne i nie występuje tu podział na pracowników ważnych i mniej ważnych. Decyzje w obrębie kół zapadają na drodze dyskusji, konsultacji - oszczędzany jest czas na przetrawienie decyzji przez wszystkie szczeble hierarchii, a pracownicy mogą skupić się na pracy w oparciu o własne umiejętności i doświadczenie. Różnice między metodą holakracji a innymi modelami zarządzania: - Stanowisko pracy - jednowymiarowe często nieefektywne stanowisko zostały zastąpione określoną rolą, jaką stanowi się w firmie; - Reorganizacja - holokracja pozwala na dużo szybsze dostosowanie modelu firmy do danego przedsiębiorstwa; - Decyzyjność - w klasycznych modelach spada ona na barki menedżerów, czasem oderwanych od faktycznych potrzeb i możliwości działów. W holakracjach decyzje podejmowane są gremialnie w obrębie konkretnego koła. - Równość zasad - w holakracjach, pomimo formalnej hierarchii, każdy pracownik jest traktowany na tych samych zasadach. - Decentralizacja - modelu klasycznym wszystko skupia się ostatecznie na głównym dyrektorze, prezesie zarządu itp. W holakracjach decyzje podejmowane są lokalnie, na gruncie kół i są one wiążące. Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie