Obecnie często poruszanym tematem jest polityka, wysokość przyszłych emerytur a co za tym idzie IKE. Mówi się, że emerytury będą o połowę niższe od tych, jakie otrzymują dzisiejsi seniorzy.

Co zatem należy zrobić aby zabezpieczyć się na starość? Odpowiedź jest bardzo prosta - oszczędzać. Po to też został stworzony trzeci filar, w którym oszczędzanie na emeryturę jest dobrowolne.

W jego ramach do wyboru są trzy opcje:

  • pracownicze programy emerytalne (PPE),
  • indywidualne konto emerytalne (IKE),
  • indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Pierwsza opcja czyli - PPE - nie zależy do samego zainteresowanego, ale od jego pracodawcy. Natomiast decyzję o przystąpieniu do IKE lub IKZE każdy podejmuje indywidualnie.

Kto może oszczędzać na IKE?

Każda osoba, która ukończyła 16. rok życia może zacząć oszczędzać na IKE, jest jednak jeden warunek - wpłata musi być dokonana w roku kalendarzowym w którym otrzymała dochód z umowy o pracę.

Czy można posiadać więcej niż jedno konto IKE?

Co do zasady można posiadać tylko jedno IKE. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z małżonkiem czy z dzieckiem. Od tej zasady jest jeden wyjątek. W sytuacji, gdy zdecydujemy się powierzyć swoje oszczędności towarzystwu funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku podpisanie umowy będzie możliwe z kilkoma funduszami inwestycyjnymi.

Kiedy można wypłacić środki z IKE?

Środki zgromadzone na IKE można wpłacić wyłącznie na wniosek oszczędzającego i to dopiero po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu dodatkowego warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych. Wypłata jest zwolniona od podatku dochodowego od zysków osiągniętych w związku z gromadzeniem oszczędności na IKE.

Czy IKE jest gwarantowane przez BFG?

O tym, czym jest BFG zostało już napisane wcześniej w artykule Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Otóż IKE może mieć sześć różnych form:

  • rachunek oszczędnościowy,
  • rachunek maklerski,
  • ubezpieczenie z funduszem kapitałowym,
  • fundusze inwestycyjne,
  • obligacje skarbowe
  • dobrowolny fundusz emerytalny (oferują je te same firmy co OFE). Nie każda z nich podlega pod BFG.

Tylko jedna z wyżej wymienionych  podlega pod BFG – rachunek oszczędnościowy w banku. Jeśli chcemy mieć IKE gwarantowane przez BFG, musi mieć ono formę rachunku oszczędnościowego.

Czy jest ustalona minimalna wysokość wpłaty na IKE?

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie wskazała minimalnej kwoty jaką należy wpłacać na IKE. Niemniej jednak, mając na uwadze sytuację na rynku finansowym, można spodziewać się, że niedługo wpłata minimalna będzie wymagana.