Czym jest faktoring?

Faktoring to forma pośrednictwa finansowego zmierzającego do zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Na mocy umowy pomiędzy faktorem a faktorantem, następuje przejęcie należności klienta na faktora. Dlatego też faktoring często nazywany jest windykacją miękką. 

Przedsiębiorca natychmiast otrzymuje pieniądze od faktora na dalszą działalność, a należności wynikające np. z faktur odroczonych ściąga firma faktoringowa. Faktoring nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia (jest nim nieopłacona należność). Przedsiębiorca, w zależności od postanowień umowy, dostaję 70-95 proc. wartości faktury.

Jak wygląda umowa faktoringu?

Umowa faktoringuzazwyczaj składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera postanowienia ogólne, takie jak np. kwestie odpowiedzialności. Natomiast druga zawiera postanowienia szczegółowe.

Rodzaje faktoringu

Ze względu na wypłacalność dłużnika wyróżnia się trzy rodzaje faktoringu:

  • Faktoring pełny inaczej zwany właściwym - faktor wykupuje wierzytelność od faktoranta oraz całkowicie przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika. Ta forma faktoringu jest najdroższa.
  • Faktoring niepełny nazywany również niewłaściwym - faktor wykupuje od przedsiębiorcy wyłącznie wierzytelność handlową bez ryzyka wypłacalności dłużnika. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci wierzytelności, to obowiązek płacenia będzie ciążył na przedsiębiorcy.
  • Faktoring mieszany - faktor w momencie wykupu wierzytelność ponosi ryzyko niewypłacalności dłużnika, jednak tylko do pewnej wysokości. Jeżeli dłużnik nie ureguluje wierzytelności, to faktor pokrywa należność tylko do określonej kwoty.

Podsumowując, faktoring będzie korzystny dla dla przedsiębiorców decydujących się na szybkie pozyskanie środków pieniężnych. Dotyczy to przede wszystkim małych firm, które w usłudze faktoringu widzą dla siebie szanse na sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.