Złożenie deklaracji podatkowej wymaga umieszczenia na niej podpisu podatnika. Jednak podatnik ma możliwość upoważnienia innej osoby, która może podpisać deklaracje za niego. Pełnomocnictwo takie może dotyczyć zarówno deklaracji składanych w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumentem, za pomocą którego następuje upoważnienie do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu innego podatnika jest formularz UPL-1. Należy go złożyć we właściwym urzędzie skarbowym, w formie papierowej.

Formularz UPL-1 - podstawowe informacje

Złożone pełnomocnictwo UPL-1 uprawnia do składania przez internet wszystkich zeznań, deklaracji oraz podań, które zostały objęte systemem e-Deklaracje. Należy mieć na względzie, że raz złożone UPL-1 pozwala na stałą weryfikację osoby upoważnionej. Nie ma konieczności składania UPL-1 do urzędu skarbowego za każdym razem.

Ważne! Pełnomocnictwo UPL-1 musi wpłynąć do urzędu skarbowego przed podpisaniem pierwszej deklaracji elektronicznej przez osobę upoważnioną. W innym przypadku deklaracja ta zostanie uznana za nieprawidłową.

Formularz UPL-1 - jak prawidłowo wypełnić?

Wypełnianie formularza UPL-1 należy rozpocząć od podania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) bądź PESEL osoby, która dokonuje upoważnienia. Numer ten wpisuje się w polu nr 1. PESEL wpisują osoby nieprowadzące działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami podatku VAT. Natomiast NIP wprowadzają przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT. W polu nr 2 umieszcza się numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego, o którym mowa w art. 132 ust. 5 ustawy o VAT.

Część A - Organ podatkowy, do którego jest adresowane pełnomocnictwo

W polu numer 4 należy wprowadzić dane urzędu skarbowego, do którego kierowane jest UPL-1. Zazwyczaj jest to urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy podatnika. Natomiast kwadrat w polu nr 5 zaznacza się w sytuacji, gdy pełnomocnictwo składa podmiot zagraniczny.

Część B - Dane identyfikacyjne

Część B formularza UPL-1 to dane identyfikacyjne podatnika, płatnika lub inkasenta udzielającego pełnomocnictwa. W części B.1. należy zaznaczyć właściwą kratkę przy podmiocie, który składa pełnomocnictwo. Natomiast w polu nr 7 podmiot niebędący osobą fizyczną wpisuje pełna nazwę firmy, a osoby fizyczne nazwisko i pierwsze imię. W części B.2. należy wskazać adres siedziby firmy bądź adres zamieszkania, jeśli UPL-1 składane jest przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności. Wypełnienie części B.3. nie jest obowiązkowe. Można tutaj wprowadzić dane kontaktowe, takie jak: telefon, faks i e-mail.

Część C - Dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Część C formularza UPL-1 służy do zamieszczenia danych pełnomocnika, który ma być upoważniony do podpisywania deklaracji składanej elektroniczne. Należy mieć na względzie, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji elektronicznych może przyjąć wyłącznie osoba fizyczna. Dlatego też w części C wprowadza się dane osoby fizycznej, nie zaś firmy. W części C.1. należy uzupełnić podstawowe dane identyfikacyjne pełnomocnika. Część C .2. przeznaczona jest na podanie adresu do doręczeń. Jest to adres pod który pisma mają trafiać do pełnomocnika. Wypełnienie części C.3. podobnie jak w przypadku części B.3 nie jest obowiązkowe. Można tutaj podać dane kontaktowe do osoby, która ma zostać pełnomocnikiem.

Część D - Okres obowiązywania pełnomocnictwa

Tutaj podaje się okres, w którym pełnomocnictwo będzie obowiązywało. W sytuacji, gdy pole nr 42 nie zostanie uzupełnione, oznacza to, że pełnomocnictwo zostało udzielone bezterminowo.

Część E - Oświadczenie podatnika (płatnika, inkasenta lub podmiotu zagranicznego)

W tej części płatnik, inkasent czy też podmiot zagraniczny oświadcza udzielenie pełnomocnictwa. W zależności od liczby osób upoważnionych do składania deklaracji elektronicznie, tyle musi znaleźć się podpisów i nazwisk na formularzu UPL-1. Nawet, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot będący osobą prawną to w tej części formularza wymagane jest imię, nazwisko oraz stanowisko. Na UPL-1 musi znaleźć się podpis każdego pełnomocnika. W sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej, to pola nr 45, 49 i 53 należy uzupełnić, podając stanowisko jakie zajmuje dana osoba w firmie. W polu nr 55 podaje się datę sporządzenia UPL-1. Data ta nie musi być taka sama jak data udzielenia pełnomocnictwa. Zobacz też:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych stewardessa piramida maslowa