Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W czym jeszcze pomaga karta ewidencji czasu pracy?

Karta ewidencji czasu pracy a obowiązek jej prowadzenia

Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zatrudnionych u siebie pracowników. Niedostosowanie się do przepisów w tym zakresie może go słono kosztować. Oprócz prowadzenia ewidencji, ważne jest również, aby czas pracy pracowników był ewidencjonowany oddzielnie dla każdego pracownika. Poniżej przedstawimy, jak powinna być prowadzona karta ewidencji czasu pracy.

Co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy?

Jak wynika z § 8  pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym:

Katalog stron internetowych

  • pracę w poszczególnych dobach,
  • pracę w niedziele i święta,
  • pracę w porze nocnej,
  • pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dyżury,
  • urlopy,
  • zwolnienia od pracy,
  • usprawiedliwione nieobecności w pracy,
  • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Ważne!

Pracodawca uwzględnia w karcie ewidencji czasu pracy czas pracy młodocianych pracowników przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Jak powinna wyglądać karta ewidencji czasu pracy?

Karta ewidencji czasu pracy nie ma wzoru stworzonego przez ustawodawcę, w związku z tym należy opracować go samodzielnie, pamiętając aby zawierała wszystkie niezbędne elementy i odzwierciedlała, przez jaki czas pracownik faktycznie wykonywał pracę w poszczególnych dobach.

Darmowy katalog SEO

Ważne!

Prowadząc kartę ewidencje czasu pracy, oznaczając powyższe nieobecności pracownika, pracodawca może stosować dowolne symbole.

Jakie dokumenty należy dołączyć do karty ewidencji czasu pracy?

Prowadząc ewidencję czasu pracy pracownika, należy dołączyć do niej wnioski o udzielanie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Ponadto w praktyce do karty ewidencji czasu pracy dołącza się wszelkie wnioski o urlop czy zwolnienia lekarskie pracownika. Postępując w powyższy sposób, można w sprawny sposób potwierdzić wiarygodność ewidencji czasu pracy i mieć przy okazji porządek w dokumentach. W przypadku prowadzenia elektronicznej ewidencji czasu pracy wszelkie wnioski można przechowywać w odrębnym segregatorze.

Zobacz też:

Skierowanie na badania lekarskie pracownika

Przelicznik wynagrodzenia

Katalog Stron Internetowych