Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Na mocy delegacji ustawowej, Minister Finansów zwolnił z powyższego obowiązku niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności, a zwolnienia te są szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Zwolnienia określone w rozporządzeniu obowiązują od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i dotyczą tych podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników:

a) u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych (oraz rolników ryczałtowych) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

W przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług           na rzecz osób wymienionych powyżej, limit 20.000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia);

b) rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w wysokości 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w 2013 lub 2014 roku limit ten wylicza się proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży.

c) z ewidencjonowania zwolniona jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia (§ 2 ust. 1 rozporządzenia).

d) zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 3 rozporządzenia).

e) w przypadku natomiast podatników rozpoczynających sprzedaż po 31 grudnia 2012 r., zwolnienie podmiotowe przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy, a w przypadku, gdy przewidywany okres jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80% (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia). Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego tracą prawo do zwolnienia ze względu na strukturę obrotów po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres, jeżeli udział procentowy obrotu w okresie pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 5 rozporządzenia).

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność w drugim półroczu roku podatkowego zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia roku podatkowego, jeżeli udział procentowy obrotu będzie do końca roku podatkowego równy albo niższy niż 80% (§ 5 ust. 6 rozporządzenia).

Powyższe zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia, czyli:

1. dostaw:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g)części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l) płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

2. świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Polecamy

Limit obrotów do korzystania z kasy - jak ustalić?