Klient ma prawo zażądać wystawienia faktury, nawet jeśli jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a jego zakup został wcześniej udokumentowany paragonem fiskalnym. W takich sytuacjach przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę do paragonu, która nie podlega księgowaniu w ewidencjach. Wystawienia faktury klient ma prawo zażądać w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli klient zażąda wystawienia faktury do paragonu po upływie wskazanego terminu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca może lecz nie musi wystawić faktury na żądanie nabywcy. Ważne by wystawiając fakturę do paragonu otrzymać od klienta oryginał wcześniej wystawionego paragonu fiskalnego, który należy podpiąć do kopii wystawionej faktury oraz przechowywać w dokumentacji firmowej. Faktury do paragonu nie podlegają wpisowi do ewidencji, co pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania sprzedaży.

Terminy wystawiania faktury do paragonu

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT podatnik ma obowiązek spełnić żądanie klienta:

  • nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca, jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty
  • nie później niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Brak oryginału paragonu

Jeśli klient z różnych przyczyn nie jest w stanie zwrócić sprzedawcy oryginału paragonu jednak przedsiębiorca ma możliwość  jednoznacznej identyfikacji zgłaszanej przez klienta transakcji (np. poprzez wydrukowanie paragonu przy pomocy automatu), powinien wystawić fakturę do paragonu. Sprzedawca może również poprosić klienta o przedstawienie innych niż oryginał paragonu dowodów potwierdzających fakt dokonania zakupu towarów bądź usług jak chociażby potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą.