Czy wiesz, kim jest mały podatnik VAT oraz jakie warunki należy spełnić aby posiadać status małego podatnika? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Mały podatnik VAT

Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o podatku od towarów i usług za małego podatnika uznaje się podmiot:

  • “u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro,

przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.”

Status małego podatnika VAT - limit w 2016 roku

W roku 2016 limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi 1 200 000 euro. Dla podatników prowadzących działalność maklerską limit ten wynosi 45 000 euro.

Przeliczenia na złotówki dla roku 2016 dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października roku 2015.

Po przeliczeniu na złotówki limit ten wynosi odpowiednio:

1 200 000 euro × 4,2437 zł = 5 092 440 zł

45 000 euro x 4,2437 zł = 190 966,50 zł.

Polecamy:

wynagrodzenie kalkulator