Każdy kto likwiduje firmę musi spełnić szereg formalności. Czynni podatnicy VAT nie mogą zapomnieć, że poza złożeniem odpowiedniego CEIDG-1 oraz VAT-Z (powiadamiającego o zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych) zobowiązani są sporządzić remanent likwidacyjny dla celów VAT.

Remanent likwidacyjny powinien objąć produkty, przy których nabyciu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W spisie tym wykazać należy także te zakupy wobec których podatnik nie skorzystał z odliczenia VAT (jednak co do zasady wobec których przysługiwało mu prawo do odliczenia). Remanent likwidacyjny powinien uwzględniać:

  • towary handlowe i materiały
  • wyposażenie
  • środki trwałe

Remanent likwidacyjny - wycena

Sporządzając remanent likwidacyjny przedsiębiorca ma obowiązek wycenić cały majątek - również ten w pełni lub częściowo zamortyzowany. Wartość towarów handlowych i materiałów ustala się na podstawie cen zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT w kwocie netto) natomiast wartość środków trwałych i wyposażenia zgodnie z cenami rynkowymi z dnia przeprowadzania inwentaryzacji.

Remanent likwidacyjny - obowiązek podatkowy

Co to zasady remanent likwidacyjny podlega opodatkowaniu. Datą powstania obowiąku podatkowego jest dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (dzień zakończenia działalności). Wartość podatku wynikającego ze sporządzonego remanentu likwidacyjnego należy wykazać na ostatniej deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Do deklaracji rozliczeniowej należy także dołączyć stosowną informację o przeprowadzonej inwentaryzacji oraz o ustalonej wartości do opodatkowania.

Remanent likwidacyjny - jak uniknąć podatku?

Aby uniknąć obowiązku opodatkowania pozostających w firmie towarów przedsiębiorca może sprzedać majątek (wyposażenie, środki trwałe, tow. handlowe) przed likwidacją. Wydawać by się mogło, że sprzedaż  składników majątku przed zamknięciem działalności nic nie zmieni, gdyż przecież sprzedaż też należy opodatkować. Warto jednak zaznaczyć, że sprzedając towar przedsiębiorca otrzymuje zapłatę - pokrywającą również VAT należny od sprzedaży. Nie ma także przeszkód by likwidując działalność gospodarczą składniki majątku odsprzedać po cenie niższej  niż cena  zakupu (w konsekwencji niższy podatek VAT). Przedsiębiorca, który na dzień likwidacji nie posiada w majątku żadnych składników nie jest zobowiązany do odprowadzenia podatku (w remanencie likwidacyjnym wykazuje "zero") Zapraszamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny