Podatek od nieruchomości w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów

Podatnicy, którzy posiadają własne grunty lub nieruchomości zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości. Kwota jaką należy uiścić z tego tytułu wykazywana jest w decyzji wydawanej przez organ podatkowy. W sytuacji, gdy podatek od nieruchomości dotyczy lokalu, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności, to podatnik może wydatek ten zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednak kiedy i na jakiej podstawie podatek od nieruchomości można ująć w KPiR? Odpowiedź poniżej.

Podatek od nieruchomości - najważniejsze informacje

Regulacje dotyczące zasad opodatkowania nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku.

Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi gruntów. Co do zasady podatek od nieruchomości dotyczy:

  • gruntów,
  • budynków lub ich części,
  • budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek podatkowy powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości. Wysokość podatku ustalana jest na okres roku i płatna w ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Podatek od nieruchomości a koszty podatkowe

Przedsiębiorca może powiększyć koszty podatkowe o kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości stanowi taki rodzaj wydatku, którego nie można powiązać z konkretnie uzyskanym przychodem. Dlatego też podatek od nieruchomości stanowi koszt pośredni.

Jak stanowi art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu, w przypadku podatników prowadzących KPiR, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Przy czym żadne przepisy nie uzależniają prawa do zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów podatkowych od faktycznej zapłaty.

W związku z powyższym podatek od nieruchomości można zaliczyć do kosztów podatkowych już w momencie wydania decyzji o jego wysokości. Wydatek ten powinien zostać ujęty w KPiR, w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 12 lipca 2011 roku (sygn. ILPB1/415-585/11-2/TW):

“(...) u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, bez względu na metodę jej prowadzenia, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Z tego względu osoby te winny podatek od nieruchomości w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie wydania decyzji określającej wymiar tego podatku. Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości stanowi bowiem podstawę do zaksięgowania kosztu”.

Zapraszamy do przeczytania - Jednolity plik kontrolny