Metoda kasowa VAT jest jedną z dwóch metod rozliczania podatku VAT z faktur. Przeznaczona dla małych podatników, których dochody w roku poprzednim nie przekroczyły 1 200 000 euro. Ze względu na dość wysoki limit, większość przedsiębiorców może skorzystać z tego sposobu rozliczania faktur.

Rozliczenie VAT a metoda kasowa

Wyróżniamy dwie sytuacje rozliczania VAT ze względu na podmiot:

  1. W przypadku gdy dostawa towarów lub świadczenie usług odbywa się na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT - stosując metodę kasową VAT rozliczany jest w dacie otrzymania całości lub części zapłaty (jeżeli zapłata dotyczy części faktury, to podatek również rozliczany będzie częściowo - adekwatnie do kwoty wpłaconej).
  2. W przypadku gdy dostawa towarów lub świadczenie usług odbywa się na rzecz osoby fizycznej nie będącej czynnym podatnikiem VAT - podatek rozliczany jest w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż w ciągu 180 dni od wydania towarów lub wykonania usługi.

Zarówno podatek naliczony jak i podatek należny przedsiębiorca może ująć w deklaracji i rejestrach dopiero w momencie uiszczenia zapłaty (VAT naliczony od zakupu) lub otrzymania zapłaty VAT należny od sprzedaży).

Metoda kasowa VAT - zalety i wady

Zalety metody kasowej:

  • rozliczanie na podstawie metody kasowej jest korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują należności w terminie, bądź określają długie terminy płatności,
  • nowi przedsiębiorcy również czerpią korzyści z tej metody ponieważ, na początku prowadzenia działalności mogą mieć problem z określeniem terminu wpłaty należności bądź przewidywania ich opóźnień,
  • chroni przed utratą płynności finansowej,
  • chroni przed powstawaniem zaległości podatkowych

Wady metody kasowej:

  • rozliczanie metodą kasową może okazać się uciążliwe w sytuacji, gdy płatność jednej faktury dokonywana jest częściowo - VAT rozliczany nawet na kilku deklaracjach,
  • trzeba dokładnie śledzić terminy płatności,
  • należy umieszczać oznaczenie “metoda kasowa” na fakturach

Metoda kasowa a deklaracja VAT

Przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT na podstawie metody kasowej mogą skorzystać z kwartalnego rozliczania podatku VAT, pod warunkiem, że od daty rejestracji do VAT minął okres przynajmniej 12 miesięcy, w związku z czym mają obowiązek składania deklaracji VAT-7K, do 25. dnia miesiąca, następującego po kwartale. Przy zakładaniu działalności, niezależnie od metody przedsiębiorca jest zobowiązany rozliczać VAT miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT.Metoda kasowa VAT a deklaracja

Metoda kasowa VAT a system wfirma.pl

W systemie wfirma.pl jest możliwość włączenia funkcji metoda kasowa VAT. Aby to zrobić należy przejść do zakładki: USTAWIENIA >> FIRMA >> PODATKI >> PODATEK VAT i zaznaczyć opcję METODA KASOWA. Wówczas przy wystawianiu faktury VAT przez zakładkę: PRZYCHODY >> SPRZEDAŻ >> WYSTAW FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody, co oznacza, że w KPiR zostanie ujęta w dacie wystawienia natomiast do Rejestru VAT trafi w momencie otrzymania zapłaty. W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT, jeżeli zapłata nie nastąpi w ciągu 180 dni od daty sprzedaży z faktury, system automatycznie ujmie podatek VAT w Rejestrze sprzedaży VAT z datą, która przypadnie na 180 dzień. A kwota netto trafi do KPiR z datą sprzedaży. Podczas wprowadzania faktury zakupu korzystając z zakładki: WYDATKI >> DODAJ WYDATEK >> FAKTURA VAT, w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane znajduje się opcja METODA KASOWA. Po zaznaczeniu tej funkcji, kwota podatku trafi do Rejestru VAT w momencie rozliczenia wydatku.