Wiadomo nie od dziś, że najszybszym sposobem dla przedsiębiorstw na pomnożenie kapitału jest wystawienie swoich akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednak, aby na niej zaistnieć, trzeba mieć nie tylko spory nakład finansowy i spełniać szereg wytycznych, ale także posiadać dobrą pozycję na rynku gospodarczym, która stanie się napędem do przebicia wśród firm już działających na GPW.

Według lipcowych statystyk z 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest 386 spółek, których łączna kapitalizacja wynosi 771,467 mld zł. Przy tak dużej konkurencji dana spółka, aby stać się emitentem, musi – obok przejścia przez szereg kroków proceduralnych – mieć ciekawy sposób na siebie. Zatem co z małymi przedsiębiorstwami, które dopiero wchodzą na rynek gospodarczy? 30 sierpnia 2007 roku GPW w Warszawie wyszło naprzeciw i takim firmom, tworząc NewConnect czyli zorganizowany rynek akcji prowadzony poza rynkiem regulowanym, stanowiącym alternatywny system obrotu.

Polski NewConnect należy do grupy 10 rynków alternatywnych w Europie, prowadzonych przez Giełdy i będące członkiem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). Poza warszawskim NewConnectem w ich skład wchodzą: EN.A (Ateny), Entry Standard (Frankfurt), Alternext (Euronext), IEX (Dublin), AIM (Londyn), MAC (Mediolan), First North (OMX), Axess (Oslo) i Dritter Markt (Wiedeń).

Biuletyn statystyczny NewConnect w lipcu 2010 roku odnotował 146 spółek z łączną kapitalizacją o wartości 3,380 mld zł. Ten alternatywny rynek skierowany został do nowo powstałych lub młodych przedsiębiorstw, których kapitalizacja nie przekracza 20 mln zł, przy jednoczesnym wysokim potencjale wzrostu. Atutem tych firm jest ich innowacyjne podejście do gospodarki. Opanowują przede wszystkim sektory tzw. nowych technologii opartych głównie na aktywach niematerialnych: media elektroniczne, biotechnologia, IT, energia alternatywna, itp.

Droga wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, a więc upubliczniania spółki, jest znacznie krótsza i zawiera o wiele mniej formalności, niż ma to miejsce przy procesie wchodzenia na GPW. Koszty również są znacznie niższe i nie ma konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Emitent nie jest zobowiązany do publikowania kwartalnych raportów oraz audytowania raportów półrocznych. Przy czym inwestycje w papiery wartościowe spółek notowanych na GPW obfitują w większe stopy zwrotu, ale jednocześnie stają się to bardziej ryzykowne. NCIndex to jedyny indeks obecnie istniejący na rynku NewConnect. Przy wyznaczaniu jego wartości uwzględnia się zdematerializowane akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Na alternatywnym rynku działają autoryzowani doradcy czyli firmy inwestycyjne lub inne podmioty świadczące usługi związane z obrotem gospodarczym (doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy) i są wpisane na listę prowadzoną przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Autoryzowanym doradcą dla danego emitenta nie może być podmiot dominujący wobec emitenta albo od niego zależny. Funkcja doradców polega na przeprowadzeniu badania o zgodności sporządzonego dokumentu informacyjnego, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych, z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu NewConnect oraz badania określającego, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie.

Ponadto doradcy współdziałają z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w wyżej wymienionym Regulaminie oraz na bieżąco udzielają porad emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w NewConnect. Aktualnie funkcjonuje kilka agencji informacyjnych, biur maklerskich i portali internetowych (przede wszystkim www.newconnect.pl), które dostarczają kompetentnych, bezpłatnych i ogólnodostępnych informacji na temat notowań spółek z rynku NewConnect.

NewConnect, jako bezpieczna platforma dokonywania transakcji, staje się dla emitentów stymulatorem rozwoju, inwestorom otwiera zupełnie nowe możliwości inwestycyjne, ale przede wszystkim stanowi niepodważalną szansę i wyzwanie dla młodych, dynamicznych i rozwijających się firm, które dzięki swej niekonwencjonalności i z dodatkowym zastrzykiem kapitału awansują do grona elitarnych przedsiębiorstw.