Nowelizacja przepisów, które weszły w życie 1 października 2013 roku spowodowała, że podatnicy zajmujący się dostawą towarów wrażliwych (wyrobów stalowych, paliwa, nieobrobionego złota), charakteryzującą się dużym stopniem ryzyka wyłudzeń, nie będą mieli prawa do kwartalnego rozliczania się z tytuł podatku VAT. Miesięczne deklaracje będą więc zobowiązani składać przedsiębiorcy dokonujący dostawy towarów wymienionych w załączniku numer 13 ustawy o VAT, dla których nie stosuje się mechanizmu odwrotnego obciążenia. Czy jednak obowiązek rozliczania VAT w trybie miesięcznym dotyczy wszystkich zajmujących się dostawą towarów wrażliwych?

Komu prawo rozliczania kwartalnego nie zostanie zabrane?

Wspomniane ograniczenie rozliczania VAT nie dotyczy podatników zajmujących się dostawą benzyny silnikowej, olei napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - jeżeli:

  • dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów,
  • dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

W dalszym ciągu do kwartalnego rozliczania prawo będą mieli także podatnicy zajmujący się dostawą towarów wrażliwych w przypadku, gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach łączna kwota dokonanych dostaw, bez kwoty podatku, nie przekroczyła w żadnym miesiącu (kwartale) wielkości 50.000 zł. Nie muszą przechodzić na tryb rozliczenia miesięcznego również podatnicy, których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę graniczną, ale nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży netto.

Moment utraty prawa do kwartalnego rozliczenia

W przypadku, gdy łączna wartość netto dostawy towarów wrażliwych u podatnika przekroczy w którymkolwiek miesiącu należącym do kwartałów wymienionych w ustawie (bieżącego lub czterech poprzedzających go) 50.000 zł, przedsiębiorca zobowiązany jest zaniechać rozliczenia kwartalnego na rzecz miesięcznego, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału:

  • w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału,
  • następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Jeżeli przekroczenie ustawowego limitu nastąpiło w pierwszym miesiącu, deklarację podatnik ma obowiązek złożyć do 25 dnia miesiąca następnego. Jeżeli natomiast przekroczenie miało miejsce w drugim miesiącu danego kwartału, podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację miesięczną nie tylko za drugi miesiąc kwartału, w którym przekroczył rzeczoną kwotę 50.000 zł, ale i za pierwszy. Tu jednak, z oczywistych względów, następuje wyjątkowe przesunięcie terminu składania deklaracji. Deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału w takim przypadku składana jest w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału, czyli wraz z deklaracją za drugi miesiąc kwartału. Informacja rozliczeniowa za pierwszy miesiąc kwartału w takim wypadku będzie złożona o miesiąc później niż termin ogólnie obowiązujący przy składaniu deklaracji miesięcznych.

W ustawie nowelizacyjnej zmieniającej treść ustawy o VAT określono, że ustalanie prawa do składania deklaracji kwartalnych VAT-7K według warunku określonego nowymi przepisami ustawy, który odnosi się do czterech poprzedzających kwartałów, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczenia czwartego kwartału 2014 r.

Jeżeli przedsiębiorca utraci prawo do rozliczeń kwartalnych, wyłączenie będzie obowiązywało go przez cztery kolejne kwartały.