Jedynie do 20 stycznia 2014 roku przedsiębiorcy mają możliwość zmiany formy opodatkowania. Termin ten jest stały i nieprzekraczalny. Jeżeli więc rozważa się wybór innej formy opodatkowania dochodów swojej firmy w 2014 roku, należy pamiętać, że na ostateczną decyzję zostało już jedynie kilka dni.

Jakie formy opodatkowania są do wyboru?

Podatnik co do zasady do wyboru ma trzy formy opodatkowania:

 • skala podatkowa (zasady ogólne),
 • podatek liniowy,
 • zryczałtowany podatek dochodowy:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Krótka charakterystyka form opodatkowania

Skala podatkowa

To jedyna forma opodatkowania, która przysługuje każdemu przedsiębiorcy bez konieczności spełnienia dodatkowych obostrzeń. Podatek na zasadach ogólnych wyliczany jest od dochodu (przychód - koszt - opłacone składki ubezpieczenia społecznego) i oblicza się go wg niżej zaprezentowanej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02gr

85 528 zł

 

14839 zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85528 zł

Wyliczony podatek obniża się dodatkowo o zapłacone w danym roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego ta forma opodatkowania nie ogranicza możliwości korzystania z dostępnych w danym roku ulg podatkowych oraz pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Podatek liniowy

Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, podatek liniowy liczony jest od dochodu (przychód - koszt - opłacone składki ubezpieczenia społecznego), z taką różnicą, że podatek wnosi zawsze 19% - bez względu na wielkość dochodu, czyli podstawy obliczenia podatku.

Ograniczenia, jakie występują przy tej formie opodatkowania, to brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz utrata prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych.

Charakterystyczną cechą jest również to, że nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się podatkiem liniowym.   

Zryczałtowany podatek dochodowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jest uproszczoną formą rozliczania się z tytułu podatku dochodowego. Liczony jest jedynie od przychodu. W przeciwieństwie więc do zasad ogólnych czy podatku liniowego, ryczałt nie pozwala pomniejszyć uzyskanego przychodu o poniesione koszta. Może się jednak okazać, że ta forma opodatkowania pozwoli na korzystanie z niskiego podatku. Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego kształtują się na poziomie:

 • 3%,
 • 5,5%,
 • 8,5%,
 • 17%,
 • 20%,

w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Karta podatkowa

Jest najbardziej uproszczoną formą rozliczania się z tytułu podatku dochodowego. Polega na comiesięcznym opłacaniu stałej stawki podatku, ustalonej przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla danego podatnika. Ta forma jednak jest możliwa do wyboru jedynie dla wąskiej grupy przedsiębiorców .

Wybór zryczałtowanych form opodatkowania nie pozwala na wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz może ograniczać dostępność ulg podatkowych (szczególnie przy karcie podatkowej).

Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania

Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego (dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą osób fizycznych będzie to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania) najpóźniej do dnia 20 stycznia. Zgłoszenie należy złożyć w formie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania - bez konieczności stosowania formalnego wzoru druku.  

Co się stanie, jeżeli do 20 stycznia oświadczenie nie zostanie złożone?

Jeżeli w ustawowym terminie oświadczenie nie zostanie złożone w urzędzie skarbowym, to przedsiębiorca kontynuujący działalność podatek będzie opłacał na zasadach stosowanych dotychczas. Natomiast u podatników rozpoczynających działalność brak wyboru formy oznacza automatyczne rozliczanie uzyskiwanych dochodów wg skali podatkowej.