Odsetki podatkowe w 2016 roku ulegną zmianie. Z inicjatywy Ministerstwa Finansów planowane są kolejne poprawki ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Celem proponowanych regulacji jest przede wszystkim kolejne dostosowanie polskiego systemu podatkowego do regulacji unijnych. Na mocy nowych przepisów ma zostać wprowadzona większa rozpiętość odsetek podatkowych za zwłokę.

 Odsetki podatkowe - czy mogą być kosztem?

Przedsiębiorcy muszą niejednokrotnie liczyć się z możliwością powstania opóźnień w płatnościach. Co ważne, w takich sytuacjach będą musieli od nieuregulowanych zobowiązań naliczyć dodatkowo odsetki podatkowe. Większość z nich nie będzie jednak mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne!

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

art. 23 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

18) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Tym samym w myśl powołanego przepisu tego typu rekompensaty nie mogą stanowić kosztu podatkowego niezależnie od faktu, czy zostały one opłacone, czy też nie.

Do odsetek regulowanych przepisami Ordynacji podatkowej, stanowiących karę dla podatnika za nieopłacanie należności podatkowych, należy zaliczyć dotyczące m.in.:

  • podatków,
  • składek ZUS czy
  • cła.

 Odsetki podatkowe - wysokość stawki w 2015 roku

Stawka odsetek podatkowych za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. W 2015 roku stawka ta wynosi 8% w skali roku. Jednak odsetki nie podlegają wpłacie, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.

Odsetki podatkowe - proponowane  zmiany na 2016 rok

Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany mają wprowadzić rozwiązania służące promowaniu wśród podatników dokonywania samokorekty w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego bez oczekiwania na działanie organów podatkowych. Tym samym podatnicy, którzy samodzielnie ujawnią nieprawidłowości, będą mogli liczyć na niższe odsetki podatkowe. W takiej sytuacji wysokość obniżonej stawki odsetek ma wynieść 50% stawki podstawowej. Z drugiej strony ujawnione przez organy podatkowe błędy w zakresie wymiaru istotnych dla budżetu wpływów podatkowych (np. VAT czy akcyza) zostaną prawdopodobnie objęte sankcyjnym podatkiem w wysokości 150% stawki podstawowej.